Page 13 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 13

LIITE 1: EHDOKASASETTELU / ILMOITUSTAULULLE
(yrityksen nimi)
LUOTTAMUSMIES- JA VARALUOTTAMUSMIESVAALIT
(yrityksen nimi ja y-tunnus) Palvelualojen ammattiliit- toon kuuluvat työntekijät voivat valita keskuudestaan luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen.
Valittujen henkilöiden toimikausi on  –  (pp.kk.vv–pp.kk.vv.) Ehdokkaita voidaan esittää ajalla  –  (pp.kk.vv–pp.kk.vv.)
Ehdokkaan ja ehdottajan tulee olla työsuhteessa yritykseen ja ehdokkaan tulee antaa suostumuk- sensa ehdokkuuteen.
Valittuihin luottamusmiehiin noudatetaan  alan työehtosopimusta ja sen osana olevaa luottamusmiessopimusta.
Mikäli kumpaankin tehtävään ehdotetaan määräaikaan mennessä vain yhtä henkilöä, valitaan hei- dät tehtäviin ehdokasasettelun päätyttyä. Mikäli jompaankumpaan tehtävään ehdotetaan useam- paa henkilöä, järjestetään vaali myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
Ehdokas ja hänen suostumuksensa ilmoitetaan vapaamuotoisesti (pp.kk.vv) mennessä osoitteeseen tai sähköpostilla
Terveisin vaalitoimikunta
13


   11   12   13   14   15