Page 4 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 4

LUOTTAMUSMIESVALINNAT
PAMin jäsenillä on oikeus valita keskuudestaan luottamusmies. Luottamusmies toimii pamilaisten työntekijöiden edus- tajana työpaikalla. Luottamusmiehen tulee olla työpaikan työntekijä ja tuntea työpaikan olosuhteet.
Luottamusmiehen ja varaluottamusmiehen valinnat on järjestettävä niin, että kaikilla PAMin jäsenillä, joita luottamus- mies edustaa, on mahdollisuus osallistua valintaan. Luottamusmiesvalinnat perustuvat työnantaja- ja työntekijäliiton välisiin sopimuksiin, jotka ovat osa kunkin alan työehtosopimusta. Tieto siitä, kuinka luottamusmiehiä voidaan alakohtai- sesti valita yrityksiin, löytyy myöhemmin tästä esitteestä.
Valintatilaisuuden jälkeen täytetään aina ilmoituslomake luottamusmiehen valinnasta. Ilmoituslomake ja muut valinta- materiaalit löytyvät PAMin nettisivuilta osoitteesta www.luottamusta. .
Luottamusmies on näissä luottamusmiesvalintaohjeissa yleisnimitys kaikista luottamusmiehistä.
YLEISTÄ Valinta-aika
Pamilaisilla aloilla luottamusmiesvalinta järjestetään pääsääntöisesti kunkin parittoman vuoden loka-marraskuussa, joka toinen vuosi. Kun työpaikalle valitaan ensimmäistä kertaa luottamusmies tai kun edellinen luopuu tehtävästään, voidaan valinnat tehdä milloin tahansa.
Toimiaika
Luottamusmiehen toimiaika alkaa parillisen vuoden alusta ja kestää kaksi (2) vuotta. Toimikaudet ovat 1.1.2018 - 31.12.2019, 1.1.2020 - 31.12.21 jne.
Luottamusmiehen valinta toimikauden aikana
Mikäli työpaikalla ei ole ennen ollut luottamusmiestä tai luottamusmiehen erottua tehtävästään työpaikan vaihdon tai muun syyn takia, valitaan uusi luottamusmies, jonka toimikausi alkaa heti valintojen jälkeen. Luottamusmies hoitaa teh- tävää jäljellä olevan toimikauden loppuun saakka.
Poikkeuksena vaalivuonna (esim. 1.1.2019 - 31.12.2019, 1.1.2021 - 31.12.2021) valittu luottamusmies jatkaa suoraan seuraa- valle kaksivuotiskaudelle.
Vaalikelpoisuus
Kaikilla PAMin jäsenillä tulee olla mahdollisuus esittää, olla ehdokkaana ja tulla valituksi luottamusmieheksi tai varaluotta- musmieheksi. Jäsenyys tulee olla voimassa sillä hetkellä, kun asettuu ehdolle tai ehdottaa henkilöitä luottamusmiehiksi.
4 Luottamusmiesvaalit 2017–2019


   2   3   4   5   6