Page 5 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 5

VAALITOIMIKUNTA Vaalitoimikunnan valinta
Yrityksen PAMiin kuuluvat työntekijät valitsevat keskuudestaan vaalitoimikunnan. Vaalitoimikunnan suositeltava koko on vähintään kolme PAMin jäsentä.
Vaalitoimikunnan kokoonkutsujana tai vaalitoimikuntana voivat toimia myös liiton toimihenkilöt. Luottamusmiestehtä- viin ehdolle asettuvien olisi hyvä jäävätä itsensä vaalitoimikunnasta.
Vaalitoimikunnan tehtävät
• vastaa ehdokasasettelun aikatauluttamisesta ja järjestämisestä
• vastaa vaalien oikeudenmukaisesta toimittamisesta
• huolehtii vaalin käytännön järjestelyistä ja tiedottamisesta
• huolehtii uurnavaalin ollessa kyseessä, että äänestyspaikalla ei tehdä vaalityötä
• tekee pöytäkirjat
• huolehtii vaalisalaisuuden säilymisestä
• huolehtii vaalimateriaalin säilytyksestä vaalin ajan
• arkistoi vaalimateriaalin (katso kohta vaaliasiakirjojen säilyttäminen)
EHDOKASASETTELU
Ehdokkaiksi voidaan asettaa ne PAMin jäsenet, jotka työskentelevät luottamusmiehen toimialueella ja joihin noudatetaan alan työehtosopimusta.
Ehdottajan tulee olla PAMin jäsen ja ehdokkaalta tulee olla suostumus ehdokkuuteen. Itseään ei voi ehdottaa.
Vaalitoimikunta tiedottaa työntekijöille mihin mennessä, minne ja kuinka ehdokkaat ilmoitetaan.
Ehdokasasetteluaika on vähintään 7 päivää.
Ehdokasasettelussa asetetaan ehdolle sekä luottamusmiesehdokkaat että varaluottamusmiesehdokkaat.
Työpaikalla kaikkien PAMin jäsenten tulee saada tieto siitä, että työpaikalle valitaan luottamusmies, ja että heillä on mah- dollisuus asettua ehdokkaaksi ja osallistua valintaan.
Mikäli tehtävään on ehdotettu vain yhtä henkilöä, ei vaaleja tarvitse järjestää. Vaalitoimikunta vahvistaa kyseisen valin- nan.
Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit.
5


   3   4   5   6   7