Page 6 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 6

VAALIT
Mikäli ehdokkaita on johonkin tehtävään kaksi tai enemmän, järjestetään vaalit.
Vaalin toimittaminen
Vaalitoimikunta huolehtii, että äänestäminen tapahtuu sellaisella tavalla, sellaiseen aikaan ja uurnavaalissa sellaisilla pai- koilla, että äänioikeutetuilla jäsenillä on mahdollisuus äänestää.
Vaalitoimikunta huolehtii vaalien järjestämisestä, ääntenlaskennasta ja vaalisalaisuudesta.
Äänestys
• Äänestysoikeus on kaikilla niillä, joiden jäsenyys on voimassa ennen vaalin alkamista. Vastuu jäsentietojen oikeelli- suudesta on jäsenellä itsellään.
• Äänestyksissä on äänestäjillä oltava käytössään ehdokaslistaukset.
• Ehdokaslistauksessa mainitaan sukunimi, etunimi, ammatti, ikä, asuinpaikkakunta.
• Ehdokkaat listataan sukunimen mukaan aakkosissa. Ehdokkaat voidaan myös numeroida luvusta 2 alkaen.
• Mikäli luottamusmiesvalinta/vaalikokous järjestetään työpaikalla, on siitä ilmoitettava työnantajalle.
• Ilmoitusajoissa on huomioitava kunkin työehtosopimuksen määräykset.
• Valtakirjalla ei voi äänestää.
Valinnat pienellä työpaikalla
Pienellä työpaikalla helpoin tapa järjestää valinnat on kutsua PAMiin kuuluvat työntekijät valintakokoukseen, jossa tode- taan ehdokkaat ja järjestetään tarvittaessa suljettu lippuäänestys ehdokkaiden välillä.
Uurnavaali
Vaalitoimikunta hankkii äänestämistä varten lukittavan vaaliuurnan ja huolehtii siitä, että ääniä säilytetään turvassa koko vaalin ajan. Vaaliuurna/uurnat avataan vasta vaalin päätyttyä.
• Ennen vaalitoimituksen alkua vaalitoimikunta toteaa käytettävissä olevien äänestyslippujen määrän.
• Ennen äänestyslipun antamista vaalitoimikunta tarkastaa äänestysoikeutettujen luettelosta, että jäsenellä on äänioi- keus.
• Ensimmäinen äänestämään saapuva jäsen tarkastaa, että vaaliuurna on tyhjä. Tämä kirjataan äänestystilaisuuden pöytäkirjaan.
• Äänestäjä merkitsee äänestyslippuun ehdokkaan nimen tai numeron, äänestysohjeen mukaisesti. Äänestyslippuun ei saa tehdä muita merkintöjä.
• Äänestäjä antaa äänestyslipun taitettuna vaalitoimikunnalle, joka merkitsee sen (leima tai nimikirjaimet).
• Äänestäjä pudottaa äänestyslipun vaaliuurnaan.
6 Luottamusmiesvaalit 2017–2019


   4   5   6   7   8