Page 7 - Luottamusmiesvaalit 2017-2019
P. 7

Postivaali
Jos yhteisen äänestysajan ja -paikan järjestäminen on hankalaa, voidaan järjestää postivaalit.
Postivaalissa pitää varmistaa äänestäjän äänioikeuden toteaminen ja vaalisalaisuuden säilyminen.
• Äänestysmateriaali sisältää äänestysohjeen, äänestyslipukkeen, äänestystodistuksen, äänestyskuoren, palautuskuo- ren sekä ehdokaslistauksen.
• Postiäänestys järjestetään käyttämällä kahta kirjekuorta: äänestyskuorta ja palautuskuorta.
• Täytetty äänestyslipuke suljetaan äänestyskuoreen.
• Äänestyskuori ja ilmoitus äänestäjän nimestä suljetaan palautuskuoreen.
• Palautuskuori toimitetaan vaalitoimikunnalle postitse tai muulla luotettavalla tavalla. Katso tarkemmat ohjeet postivaalista www.luottamusta. .
Sähköinen vaali ja postivaali
Sähköisen äänestyksen käyttämisestä päättää ja sitä koordinoi keskustoimistolla luottamusmiesvalinnoista vastaavat liiton toimihenkilöt.
Sähköinen äänestäminen on ensisijainen äänestysmuoto, kun käytetään sähköisen- ja postivaalin yhdistelmää. Mikäli äänioikeutetun jäsentiedoista puuttuu puhelinnumero sekä sähköpostiosoite, postivaalimateriaali lähetetään äänioikeute- tun postiosoitteeseen.
Ääntenlasku
Välittömästi äänestysajan päätyttyä suoritetaan äänten lopullinen laskenta vaalitoimikunnan määrittämänä ajankohtana. Ehdolle asettuneet jääväävät itsensä ääntenlaskun ajaksi.
Posti- tai uurnavaalissa äänten mennessä tasan, ratkaistaan tulos arpomalla. Sähköistä äänestystä käytettäessä, äänten mennessä tasan, vaaliohjelma luo jokaiselle ehdokkaalle satunnaisluvun, jonka perusteella valinta tapahtuu.
Vaaliasiakirjojen säilyttäminen
Kaikki vaaliasiakirjat säilytetään vähintään (2) kaksi vuotta. Säilytettäviä asiakirjoja ovat mm. ehdokasasetteluilmoitus, mahdolliset äänestyslipukkeet sekä pöytäkirjat. Liitolla ja/tai ammattiosastolla on oikeus nähdä vaaliasiakirjat, mikäli valinnoissa on todettu epäselvyyksiä
Pääluottamusmiehen ehdokassuoja
Pääluottamusmiesehdokkaalla on ehdokassuoja, kun ehdokkaaksi asettamisesta on ilmoitettu työnantajalle kirjallisesti. Ehdokassuojan edellytyksenä on, että ehdokas itse ilmoittaa ehdokkuudestaan kirjallisesti työnantajalle.
7


   5   6   7   8   9