Page 10 - MaRa liitesopimukset
P. 10

yrityksen työntekijöitä koskevat tiedot:
a. vuosittain annettavat tiedot:
• suku- ja etunimet
• palkkaryhmä tai vastaava, johon työntekijä tai hänen suorittamansa työ
kuuluu
b. puolivuosittain annettavat tiedot:
• yrityksen koko- ja osa-aikatyöntekijöiden lukumäärä
• tiedot määräaikaisista työntekijöistä ja työsuhteen sovittu kestoaika
• ko. puolivuotiskauden aikana työssä olleiden erikseen työhön kutsuttavien tai
muun tilapäisen henkilöstön lukumäärä • irtisanotut ja lomautetut työntekijät
c. neljännesvuosittain annettavat tiedot:
• uusien työntekijöiden suku- ja etunimet ja • palvelukseen tuloaika sekä palkkaryhmä.
Alueelliselle pääluottamusmiehelle tässä pykälässä mainitut tiedot annetaan hänen toimialueeltaan.
Pääluottamusmiehelle tai alueelliselle pääluottamusmiehelle annetaan hänen pyynnöstään selvitys siitä, millaisia tietoja työhönoton yhteydessä kerätään.
Pääluottamusmiehellä tai alueellisella pääluottamusmiehellä on oikeus pereh- tyä hätä- ja ylityöstä sekä niistä maksetusta korotetusta palkasta laadittuun luetteloon.
Edellä olevilla määräyksillä ei ole supistettu luottamusmiehen oikeutta saada lainsäädännössä erikseen määriteltyjä tietoja.
Luottamusmiehen on pidettävä edellä olevan perusteella tehtäviensä hoitamista varten saamansa tiedot luottamuksellisina.
7 § Työstävapautusajat
Luottamusmiestehtävien hoitamista varten järjestetään pääluottamusmiehelle tai alueelliselle pääluottamusmiehelle sekä esimiesten luottamusmiehelle sään- nöllistä vapautusta työstä sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti ao. luotta- musmiehen edustamien, yritykseen työsuhteessa olevien henkilöiden lukumäärän mukaisesti. Esimiesten luottamusmiehen hyväksi luettuja henkilömääriä ei siten lueta mukaan muiden luottamusmiesten vapautusaikoja määriteltäessä.
Työntekijämäärään lasketaan työntekijät heidän järjestäytymisestään riippumatta. Määräaikaisia työntekijöitä ei lasketa lukumäärään silloin, kun heidän määräaikai- suutensa peruste on sijaisuus.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 7


   8   9   10   11   12