Page 11 - MaRa liitesopimukset
P. 11

Mikäli yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä vaihtelee yri- tyksen toiminnan sesonkiluontoisuudesta johtuen, voivat osapuolet paikallisesti sopia työntekijämäärän laskemisesta vuosikeskiarvon mukaisesti. Paikallisen sopimisen osalta noudatetaan sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.
Vapautusaika on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan luottamusmiestehtävien hoitamiseen.
Työnantaja ja luottamusmies voivat sopia useamman kolmiviikkoisjakson vapau- tusajan yhdistämisestä pidemmäksi vapaaksi.
Vapautusajan ajankohdasta on sovittava työnantajan tai hänen edustajansa kanssa.
Mikäli työpaikan työntekijämäärässä tapahtuu muutos, jonka perusteella luot- tamusmiehen vapautusaika ei vastaa muuttunutta tilannetta eikä muutos ole ainoastaan tilapäinen, vapautusaika tarkistetaan työntekijämäärää vastaavaksi.
Alueellisesti laajassa työpaikassa on työnantajan ja pääluottamusmiehen tai alu- eellisen pääluottamusmiehen kanssa sovittava lisäksi toimipisteiden väliseen matkustamiseen käytettävästä vapautuksesta, joka ei vähennä vapautusaikaa. Esimiesten luottamusmiehen matkustamiseen tarvittavasta vapautusajasta so- vitaan tapauskohtaisesti työnantajan ja ao. luottamusmiehen kanssa.
Työnantaja ja pääluottamusmies (tai alueellinen pääluottamusmies) voivat sopia siitä, että osa työstävapautusajasta siirretään muille luottamusmiehille.
Jos pääluottamusmies (tai alueellinen pääluottamusmies) tai esimiesten luotta- musmies toimii myös työsuojeluvaltuutettuna, hänellä on oikeus saada hyväk- seen edellä sanotun lisäksi myös työsuojeluvaltuutetulle sovittu vapautusaika.
8 § Ansionmenetyksen ja matkakustannusten korvaus
Työnantaja korvaa ansion, jonka luottamusmies menettää hoitaessaan luotta- musmiestehtäviä säännöllisenä työaikanaan. Ansionmenetyksen korvauksena maksetaan palkka olosuhde- ja vuorotyölisineen siltä ajalta, jonka luottamusmies työaikanaan suorittaa luottamusmiestehtäviä.
Luottamusmiehen ansio ei saa alentua sen johdosta, että hänet on luottamus- miestehtävien vuoksi kokonaan tai osittain vapautettu työnteosta. Olosuhde- ja vuorotyölisät huomioidaan valinnan voimaantuloa edeltävän kuuden kuukauden keskiarvona.
8 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017   9   10   11   12   13