Page 12 - MaRa liitesopimukset
P. 12

Pääluottamusmiehelle tai alueelliselle pääluottamusmiehelle sekä esimiesten luottamusmiehelle maksetaan työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä kor- vaus kuukausittain sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti ao. luottamus- miehen edustamien, yritykseen työsuhteessa olevien henkilöiden lukumäärän mukaisesti. Esimiesten luottamusmiehen hyväksi luettuja henkilömääriä ei siten lueta mukaan muiden luottamusmiesten korvauksia määriteltäessä.
Työntekijämäärään lasketaan työntekijät heidän järjestäytymisestään riippu- matta. Määräaikaisia työntekijöitä ei lasketa lukumäärään silloin, kun heidän määräaikaisuutensa peruste on sijaisuus.
Mikäli yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä vaihtelee yri- tyksen toiminnan sesonkiluontoisuudesta johtuen, voivat osapuolet paikallisesti sopia työntekijämäärän laskemisesta vuosikeskiarvon mukaisesti. Paikallisen sopimisen osalta noudatetaan sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.
Mikäli työpaikan työntekijämäärässä tapahtuu muutos, jonka perusteella työajan ulkopuolella suoritettavista tehtävistä maksettava korvaus ei vastaa muuttunut- ta tilannetta eikä muutos ole ainoastaan tilapäinen, korvaus tarkistetaan työnte- kijämäärää vastaavaksi.
Tämän korvauksen lisäksi pääluottamusmiehelle ei suoriteta muuhun lainsää- däntöön mahdollisesti perustuvaa korvausta luottamusmiesasemaan liittyvien tehtävien hoitamisesta säännöllisen työajan ulkopuolella.
Työnantaja ja pääluottamusmies (tai alueellinen pääluottamusmies) voivat sopia siitä, että osa korvauksesta siirretään muille luottamusmiehille.
Jos pääluottamusmies (tai alueellinen pääluottamusmies) tai esimiesten luotta- musmies toimii myös työsuojeluvaltuutettuna, hänellä on oikeus saada hyväk- seen edellä sanotun lisäksi myös työsuojeluvaltuutetulle sovittu korvaus.
Jos toimipaikkakohtainen luottamusmies suorittaa työnantajan kanssa sovittuja tehtäviä säännöllisen työaikansa ulkopuolella, maksetaan tähän käytetystä ajas- ta ylityökorvaus tai muu erikseen sovittava korvaus.
Osapuolet suosittelevat, että kokonaan työstä vapautetun luottamusmiehen an- siokehitys seuraa alan yleistä ansiokehitystä.
Luottamusmiehen matkakustannukset korvataan vaihtoehtoisesti:
• verohallituksen päätöksen mukaan tai
• yrityksen matkustusohjesäännön tai mahdollisen yrityskohtaisen luottamus-
miehen matkakustannusten korvaamista koskevan sopimuksen mukaisesti.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 9

   10   11   12   13   14