Page 13 - MaRa liitesopimukset
P. 13

Jos luottamusmies käyttää matkustamiseen työnantajan suostumuksella omaa autoaan, maksaa työnantaja luottamusmiehelle kilometrikorvauksen edellä mai- nitun kohdan mukaisesti.
Mikäli luottamusmies on sopinut työnantajan kanssa yöpymisestä vieraal- la paikkakunnalla, työnantaja korvaa sovitusta majoituksesta aiheutuneet kustannukset.
9 § Toimintavälineet ja -tilat
Luottamusmiehelle annetaan työpaikan olosuhteet huomioon ottaen riittävästi säilytystilaa hänen tarvitsemilleen asiakirjoille ja tarvittaessa oikeus käyttää työnantajan hallinnassa olevaa tarkoituksenmukaista toimistotilaa ja tavan- omaisia toimistovälineitä.
Tavanomaisten toimistovälineiden käsitteen piiriin kuuluvat myös yritykses- sä yleisesti käytössä olevat atk-laitteet ja niihin liittyvät ohjelmat sekä interne- tyhteys (sähköposti). Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon mm. yrityksen koko, luottamusmiehen tehtävien laajuus ja edellyttämä tarve sekä ajankäytön määrä. Käytännön järjestelyistä sovitaan paikallisesti.
Työnantaja ja luottamusmies sopivat yrityksen koko, yrityksessä yleisesti käytössä olevat tieto- ja tiedotusjärjestelmät sekä muut työpaikan olosuhteet huomioon ottaen osapuolille sopivasta järjestelystä, jolla luottamusmiehen on mahdol- lista säännöllisesti tiedottaa luottamustehtäviin kuuluvista asioista yrityksen työntekijöille.
10 § Kokoontumisoikeus
Yrityksessä, jossa luottamusmiesorganisaatio on rakennettu siten, että maantie- teellisiä alueita edustavat alueelliset pääluottamusmiehet, on heille annettava mahdollisuus kokoontua käsittelemään yhteisiä asioita. Kokoontumisen mää- ristä ja käytännön järjestelyistä sovitaan yrityskohtaisesti työnantajan kanssa. Työnantaja korvaa kokoontumisesta aiheutuneet kulut ja ansiomenetykset.
11 § Luottamusmiehen koulutus
Luottamusmiehellä on oikeus osallistua koulutukseen liittojen välisen koulutus- sopimuksen mukaisesti.
Työnantajan ja luottamusmiehen on selvitettävä luottamustehtävän aikana, edel- lyttääkö hänen ammattitaitonsa ylläpitäminen entiseen tai vastaavaan työhön sellaisen ammatillisen koulutuksen antamista, jota järjestetään myös muille työntekijöille.
10 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017   11   12   13   14   15