Page 15 - MaRa liitesopimukset
P. 15

Pääluottamusmiehellä ja alueellisella pääluottamusmiehellä on työsopimuslain 7 luvun 10 §:ssä säädetty irtisanomissuoja kuusi (6) kuukautta hänen luottamus- miestehtävänsä päättymisen jälkeen.
Työsopimuslain 12 luvun 2 §:n mukaisesti luottamusmiehelle, jonka työsopimus on päätetty työsopimuslaissa säädettyjen perusteiden vastaisesti, on suoritettava korvauksena vähintään 10 ja enintään 30 kuukauden palkka. Korvaus on määrät- tävä samojen perusteiden mukaan kuin työsopimuslain 12:2 §:ssä on säädetty ja tällöin on otettava huomioon myös työntekijän luottamusmiesasema. Liitot voi- vat yksittäistapauksissa sopia 10 kuukauden palkkaa pienemmästä korvauksesta.
13 § Neuvottelujärjestys
Ellei työntekijä ole saanut palkkaustaan tai muita työehtojaan koskevaa asiaa selvitetyksi suoraan työnantajan kanssa, voi hän saattaa asian käsiteltäväksi työ- paikan luottamusmiehen ja työnjohdon välillä.
Ellei asiaa saada näin selvitetyksi, voi luottamusmies siirtää sen pääluottamus- miehelle (tai alueelliselle pääluottamusmiehelle).
Mikäli erimielisyyttä ei saada paikallisesti ratkaistuksi noudatetaan sovelletta- van työehtosopimuksen mukaista neuvottelujärjestystä.
14 § Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.2017 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY
12 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017

   13   14   15   16   17