Page 16 - MaRa liitesopimukset
P. 16

SOPIMUS TYÖSUOJELUYHTEISTOIMINNASTA
1 § Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala
Sopimuksen tarkoituksena on edistää työsuojelua ja työterveyshuoltoa koskevan lainsäädännön toteutumista työpaikoilla. Työsuojelun ja sitä koskevan yhteis- toiminnan tavoite on työn ja työolosuhteiden turvallisuuden, terveellisyyden ja henkisen hyvinvoinnin kehittäminen.
Tätä sopimusta sovelletaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä solmittujen työehtosopimusten so- veltamisalaan kuuluvissa yrityksissä.
Tämän sopimuksen lisäksi noudatetaan työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä annetun lain (44/2006) ja työturvallisuuslain (738/2002) sekä työterveyshuoltolain määräyksiä.
2 § Työsuojelupäällikkö
Työnantajan on nimettävä työsuojelupäällikkö, ellei hän itse toimi työsuojelu- päällikkönä. Mikäli yrityksellä on useita toimipisteitä, voidaan näihin nimetä yksi yhteinen työsuojelupäällikkö, jos se on tarkoituksenmukaista.
Työsuojelupäällikön tulee olla huomioon ottaen työpaikan laatu ja laajuus riittä- vän perehtynyt työpaikan työsuojelukysymyksiin. Hänellä tulee olla tehtäviensä hoitamista varten riittävät tiedot ja toimintaedellytykset.
Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja työsuojeluviranomaisten kanssa. Työsuojelupäällikön tehtävä- nä on ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työ- suojelua koskevan yhteistoiminnan kehittämiseksi.
3 § Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamies
Yrityksessä, jonka palveluksessa säännöllisesti olevan henkilöstön määrä on vä- hintään 10, tulee henkilöstön valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua. Pienemmälläkin työpaikalla henkilöstöllä on oikeus valita em. valtuutetut.
Mikäli yrityksellä on vain yksi toimipaikka, valitaan yritykseen yksi työsuojelu- valtuutettu ja varavaltuutetut.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 13


   14   15   16   17   18