Page 17 - MaRa liitesopimukset
P. 17

Mikäli yrityksellä on useampia toimipaikkoja, jotka muodostavat alueellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, valitaan yritykseen yksi työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut.
Mikäli yrityksellä on useampia toimipaikkoja, jotka eivät muodosta alueellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista kokonaisuutta, jaetaan yritys tarkoi- tuksenmukaisiin kokonaisuuksiin, joihin valitaan alueelliset työsuojeluvaltuu- tetut ja näille varavaltuutetut. Yrityksen jakamisesta alueellisesti ja toiminnal- lisesti tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin sovitaan paikallisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, ratkaisevat liitot erimielisyyden.
Edellä mainitulla tavalla tehty sopimus voidaan tehdä joko määräajaksi tai tois- taiseksi voimassa olevaksi, jolloin sopimus voidaan kummankin osapuolen ta- holta irtisanoa päättyväksi kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisajan päättymishetkellä voimassa olevaa organisaatiota noudatetaan kuitenkin kuluvan toimikauden loppuun asti.
Jos yrityksellä on useampia toimipaikkoja, valitaan lisäksi työsuojeluasiamiehet sellaisiin toimipaikkoihin, joiden henkilöstön määrä on vähintään 10.
Esimiesasemassa olevat voivat valita yhden työsuojeluvaltuutetun ja hänelle kak- si varavaltuutettua, jotka edustavat yrityksen esimiehiä. Jos esimiehet eivät ole valinneet itselleen työsuojeluvaltuutettua, heitä edustaa työntekijöiden valitse- ma työsuojeluvaltuutettu.
4 § Työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojeluasiamiehen valitseminen
Työnantajan on tarvittaessa annettava työpaikalla tietoa työntekijöiden oikeu- desta valita työsuojeluvaltuutettu. Työntekijöiden työsuojeluvaltuutetuksi ei voida valita esimiesasemassa olevaa henkilöä.
Työsuojeluvaltuutettu, varavaltuutetut ja työsuojeluasiamiehet on valitta- va työntekijöiden järjestämällä vaalilla toimikaudeksi, jonka pituus on kak- si kalenterivuotta. Toimikausi voidaan sopia myös työsuojelutoimikunnassa tai sitä vastaavassa yhteistoimintamenettelyssä perustellusta syystä neljäksi kalenterivuodeksi.
Vaalin ajasta ja paikasta on sovittava etukäteen työnantajan kanssa. Vaali ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle. Vaali on järjestettävä niin, että siihen voivat osallistua kaikki kyseisen valittavan työsuojeluvaltuute- tun, varavaltuutetun tai työsuojeluasiamiehen toimintapiirissä työskentelevät työntekijät.
14 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017

   15   16   17   18   19