Page 18 - MaRa liitesopimukset
P. 18

Ehdokkaina ja äänioikeutettuina esimiesten työsuojeluvaltuutetun ja varaval- tuutetun valintaan voivat olla ainoastaan esimiehet. Jos esimiehet eivät valitse omaa työsuojeluvaltuutettua, voivat hekin äänestää työntekijöiden työsuojelu- valtuutetun vaalissa.
Työnantajan on vaalin suorittamiseksi annettava työntekijöiden käyttöön luette- lo työpaikan työntekijöistä ja tarvittaessa esimiehistä. Työnantaja ei saa estää tai vaikeuttaa vaalin järjestämistä.
Vaalin toimittajien on välittömästi ilmoitettava vaalin tuloksesta kirjallisesti työnantajalle.
Jos työsuojeluvaltuutetun työsuhde päättyy tai hän eroaa työsuojeluvaltuutetun tehtävästä kesken toimikautensa, hänen sijaansa tulee varavaltuutettu jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Työsuojeluvaltuutettu tai varavaltuutettu ilmoittaa työnantajalle milloin vara- valtuutettu toimii työsuojeluvaltuutetun sijaisena. Sijaantuloa ei toteuteta työ- suojeluvaltuutetun ollessa lyhytaikaisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, ell- eivät välttämättömät ja kiireelliset työsuojeluvaltuutetun tehtävät sitä edellytä.
Ensisijaisesti työsuojeluvaltuutetun tilalle tulee I varavaltuutettu ja tämänkin ollessa estyneenä II varavaltuutettu.
Työsuojeluvaltuutetun sijaan tulleella varavaltuutetulla on työsuojeluvaltuute- tun asema. Työsuojeluvaltuutetulle maksettava korvaus maksetaan varavaltuu- tetulle siltä ajalta, kun tämä toimii työsuojeluvaltuutettuna. Varavaltuutetulle näin siirretty määrä vähennetään työsuojeluvaltuutetulle maksettavasta korvauksesta.
5 § Tietojen ilmoittaminen rekisterinpitäjälle
Työnantajan tulee ilmoittaa tässä sopimuksessa tarkoitettujen työsuojelun yh- teistoimintaa hoitavien henkilöiden tiedot työsuojeluhenkilörekisteriin, kuten työsuojeluhenkilörekisteristä annetussa laissa (1039/2001) on säädetty.
6 § Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen tehtävät
Työsuojeluvaltuutettu edustaa työntekijöitä työpaikan turvallisuutta ja terveelli- syyttä koskevissa asioissa sekä käsiteltäessä työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (20.1.2006/44) 26 §:ssä tarkoitettuja asioita.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 15   16   17   18   19   20