Page 19 - MaRa liitesopimukset
P. 19

Näitä työnantajan kanssa yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita ovat mm.:
• työntekijän turvallisuuteen ja terveyteen välittömästi vaikuttavat asiat ja niitä
koskevat muutokset
• työpaikan vaarojen arviointi
• työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyvät kehittämistavoitteet ja – ohjelmat
• turvallisuuteen, terveyteen ja työkykyyn vaikuttava työn järjestely ja mitoitus
• työn turvallisuutta ja terveellisyyttä kuvaavat tilasto- ja muut seurantatiedot
• edellä mainittujen asioiden toteutumisen ja vaikutusten seuranta.
Tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-aloitteisesti perehtyä työpaikkansa turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuoje- lusäännöksiin, osallistua tarvittaessa työsuojelua koskeviin tarkastuksiin sekä kiinnittää edustamiensa työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveel- lisyyttä edistäviin seikkoihin.
Työsuojeluvaltuutettu osallistuu tarvittaessa työsuojelutoimikunnassa käsitel- tävien suunnitelmien sekä muiden työsuojelua koskevien asioiden valmisteluun.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus laissa säädetyin edellytyksin keskeyttää työ, jos työstä aiheutuu välitöntä ja vakavaa vaaraa työntekijän hengelle tai terveydelle.
Työsuojeluasiamiehen tehtävänä on toimialueellaan
• osallistua työsuojelua koskevaan tarkastukseen
• osallistua tutkimukseen, jonka toimeenpano johtuu tapaturman tai ammat-
titaudin vaarasta tai sattuneen tapaturman laadusta taikka sen mahdollisesta
vaikutuksesta työsuojelutyön suunnitteluun ja toteuttamiseen
• tarkkailla työsuojelumääräysten noudattamista ja huomauttaa niiden
rikkomisesta
• ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista ensisijassa esimiehelle ja tarvittaessa
työsuojeluvaltuutetulle sekä huomauttaa työsuojelumääräysten noudattami-
sesta ja vaaratekijöistä työntekijälle
• tehdä aloitteita työsuojeluvaltuutetulle toimialueensa työsuojelun kehittämi-
sestä ja pitää yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun.
7 § Työsuojeluvaltuutetun ja työsuojeluasiamiehen oikeus tiedonsaantiin
Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (20.1.2006/44) 32 § mukaan työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada nähtäväkseen asiakirjat ja luettelot, joita työnantajan on pidettävä työsuojelua koskevien sään- nösten ja määräysten mukaan. Hänellä on oikeus tutustua työnantajan hallussa oleviin työympäristön ja työyhteisön tilaan liittyviin työn turvallisuutta ja ter- veellisyyttä koskeviin asiakirjoihin. Lisäksi hänellä on oikeus saada tarpeelliset tiedot yhteistoimintatehtäviensä hoitamista varten.
16 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017

   17   18   19   20   21