Page 20 - MaRa liitesopimukset
P. 20

Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada nähtäväkseen työterveyshuoltosopimus tai työnantajan laatima kuvaus itse järjestämästään työterveyshuollosta sekä työ- terveyshuollon toimintasuunnitelma.
Työsuojeluvaltuutetulla on oikeus saada jäljennöksiä edellä mainituista asiakir- joista tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.
Työsuojeluasiamiehelle tulee antaa hänen tehtäviensä hoitamisen kannalta tar- peelliset tiedot.
8 § Työsuojelutoimikunta
Yrityksessä, jossa säännöllisesti työskentelee vähintään 20 työntekijää, on pe- rustettava kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan työsuojelutoimikunta. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuna työnantaja sekä työntekijät.
Yritykseen voidaan perustaa useampia työsuojelutoimikuntia, mikäli se on tar- koituksenmukaista esimerkiksi yrityksen toiminnan laajuuden tai paikallisten olosuhteiden huomioon ottamiseksi.
9 § Työsuojelutoimikunnan kokoonpano ja valinta
Jollei työsuojelutoimikunnan jäsenmäärästä ja eri osapuolten edustuksesta muu- ta sovita työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun/valtuutettujen kanssa, toimikun- nan jäsenmäärä on:
Jäsenistä neljännes edustaa työnantajaa, neljännes esimiehiä ja puolet työntekijöitä.
Työnantaja nimeää työsuojelutoimikuntaan edustajansa. Työsuojelupäällikkö on toimikunnan jäsen.
Työsuojeluvaltuutetut ovat toimikunnan jäseniä. Työntekijöitä edustavat muut jäsenet valitaan vaaleilla. Vaalien osalta noudatetaan soveltuvin osin samoja pe- riaatteita kuin työsuojeluvaltuutettua valittaessa.
Työsuojelutoimikunnan puheenjohtajana toimii työnantaja tai tämän edustaja taikka toimikunnan keskuudestaan valitsema henkilö.
 Yrityksen työntekijöiden määrä
  Työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä
 20-150
  4
 151-500
   8
   yli 500
  12
  Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 17


   18   19   20   21   22