Page 21 - MaRa liitesopimukset
P. 21

10 § Työsuojelutoimikunnan tehtävät
Työnantajan edustaja valmistelee toimikunnassa käsiteltävät asiat.
Työsuojelutoimikunnan tulee laatia itselleen vuosittainen toimintasuunnitelma, jossa huomioidaan myös työnantajan ehdotus työsuojelun kehittämistavoitteiksi kustannusarvioineen. Toimintasuunnitelmaa laadittaessa tulee ottaa huomioon myös työpaikan työsuojelun toimintaohjelma.
Työsuojelutoimikunnan tehtävä on käsitellä mm:
• työpaikan vaarojen ja haittojen arviointi
• työpaikan turvallisuuteen ja terveellisyyteen vaikuttavat suunnitelmat
• työpaikan työsuojelun tilaa ja tasoa kuten työsuojelulliset haitat, työtapatur-
mat ja henkilöstöön kohdistuvat mahdolliset väkivaltatapaukset
• uusien työntekijöiden työnopastukseen liittyvät menettelytavat turvallisuu- den ja terveellisyyden kannalta sekä arvioida opastuksen tarve uutta tekniik-
kaa käyttöön otettaessa tai töiden muuttuessa
• työsuojelututkimusten tarve, toteuttaminen ja seuranta
• päihdekuntoutusta yhteistyössä työterveyshenkilöstön kanssa
• työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja korvaushakemukset
• työterveyshuollon sisältö
• työpaikkaselvitysten toimenpide-ehdotukset
• työsuojelua koskevaa tiedottamista työpaikalla
• vuosittain työsuojelukoulutusta koskevan yhteistyökoulutuksen tarve ja laa-
tia tällä perusteella ehdotus koulutussuunnitelman ja talousarvion tekemistä varten.
Työsuojelutoimikunta osallistuu työterveyshenkilöstön ja työnantajan edusta- jien kanssa työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.
Lisäksi työsuojelutoimikunta voi tehdä ehdotuksia ja aloitteita työsuojelutoimin- nan ja työterveyshuollon kehittämisestä.
Työsuojelutoimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estynyt vara- puheenjohtajan toimesta niin usein kuin sen tehtävät edellyttävät. Lisäksi toimi- kunta on kutsuttava koolle, kun työsuojelupäällikkö tai –valtuutettu tai vähin- tään neljännes toimikunnan jäsenistä pyytää sitä ilmoittamaansa asiaa varten.
Kokoukset pidetään mikäli mahdollista työaikana ja siten, että mahdollisimman moni voi osallistua kokouksiin.
Kokouksissa käsiteltävä kirjallinen aineisto toimitetaan toimikunnan jäsenille kokouskutsun yhteydessä tai muutoin ennen kokousta, mikäli se on mahdollista.
18 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017   19   20   21   22   23