Page 22 - MaRa liitesopimukset
P. 22

Ennen asian käsittelyä kokouksessa annetaan jäsenille asian käsittelyn kannal- ta tarpeelliset tiedot. Henkilöstön edustajille järjestetään mahdollisuus ennen kokousta tai sen aikana valmistautua keskenään käsiteltävään asiaan siten kuin työnantajan edustaja ja työsuojeluvaltuutettu siitä sopivat.
11 § Työsuojelutoiminta yhteisellä työpaikalla ja yhteisten vaarojen työpaikalla A Yhteinen työpaikka
1. Yhteisen työpaikan määritelmä
Yhteisellä työpaikalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla yksi työnantaja käyttää pää- asiallista määräysvaltaa ja jolla samanaikaisesti tai peräkkäin toimii useampi kuin yksi työnantaja (ulkopuolinen työnantaja) siten, että työ voi vaikuttaa tois- ten työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Yhteisen työpaikan työnanta- jien on kunkin osaltaan riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla ja tiedotta- misella huolehdittava siitä, että heidän toimintansa ei vaaranna työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta. Ulkopuolisen työnantajan on tiedotettava pääasialli- selle työnantajalle ja muille työnantajille niistä haittatekijöistä, jota hänen työnsä voi heihin nähden aiheuttaa.
2. Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan velvollisuudet yhteisellä työpaikalla
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on huolehdittava
• työpaikalla toimivien työnantajien toimintojen yhteensovittamisesta • työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä
• työpaikan järjestyksestä ja siisteydestä
• muusta työpaikan yleissuunnittelusta
• työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja
terveellisyydestä.
Pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistettava, että ulko- puolinen työnantaja ja hänen työntekijänsä ovat saaneet tarpeelliset tiedot ja ohjeet
• työhön kohdistuvista työpaikan vaara- ja haittatekijöistä
• työpaikan ja työn turvallisuuteen liittyvistä toimintaohjeista
• työpaikan palontorjuntaan, ensiapuun, evakuointiin liittyvistä toimenpiteistä
ja näihin tehtäviin nimetyistä henkilöistä.
3. Yhteistoiminnan osapuolet yhteisellä työpaikalla
Yhteiseen työpaikkaan liittyvän yhteistoiminnan osapuolina ovat pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja tai tämän edustaja ja pääasiallista määräys- valtaa käyttävän työnantajan palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu (ns. yh- teinen työsuojeluvaltuutettu).
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 19
   20   21   22   23   24