Page 23 - MaRa liitesopimukset
P. 23

Muut työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään asianomaisen työnantajan (ul- kopuolinen työnantaja) ja hänen palveluksessaan olevan työsuojeluvaltuutetun kesken.
4. Yhteinen työsuojelupäällikkö
Jos työnantajat eivät ole nimenneet yhteistä työsuojelupäällikköä, yhteisellä työ- paikalla pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työnantaja huolehtii työsuojelu- päällikön tehtävistä.
5. Yhteisen työsuojeluvaltuutetun oikeudet yhteisellä työpaikalla
Yhteisellä työsuojeluvaltuutetulla on oikeus seurata ja selvittää edellä kohdassa 2. mainittujen huolehtimis- ja tiedottamisvelvollisuuksien toteutumista yhteisellä työpaikalla. Tiedonsaanti-, kulku- ja liikkumisoikeudet kohdistuvat kaikkiin yhteisellä työpaikalla toimiviin työnantajiin ja työntekijöihin. Työn keskeyttä- misoikeus on vain oman työnantajan työntekijöihin nähden.
Jos yhteisen työsuojeluvaltuutetun työtehtävät edellä mainituista syistä lisäänty- vät tulee paikallisesti sopia tämän vaikutuksesta yhteisen työsuojeluvaltuutetun työstä vapautusaikaan ja ansionmenetyksen korvaukseen.
6. Ulkopuolisen työnantajan palveluksessa olevan työsuojeluvaltuutetun oikeudet yhteisellä työpaikalla
Ulkopuolisen työnantajan palveluksessa olevalla työsuojeluvaltuutetulla on teh- tävänsä hoitamiseksi oikeus päästä yhteiselle työpaikalle samoilla edellytyksillä kuin hänen edustamillaan työntekijöillä ottaen huomioon työpaikan yleiset kul- ku- ja turvallisuusmääräykset.
7. Työsuojelutoimikunnassa käsiteltävät yhteisen työpaikan työsuojeluasiat
Ulkopuolisen työnantajan työsuojeluvaltuutetulla on mahdollisuus osallistua pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan työsuojelutoimikunnassa yh- teisten asioiden käsittelyyn.
B Yhteisten vaarojen työpaikka
Teollisuus-, liike- tai muussa yhtenäisessä tilassa (esimerkiksi kauppakeskus) toimivat työnantajat ovat velvollisia yhteistoimintaan siinäkin tapauksessa, että siellä ei ole pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa. Jos heidän työnsä tai yhteiset toimintansa aiheuttavat vaaraa toisten työnantajien työntekijöille, heidän on riittävällä keskinäisellä yhteistoiminnalla pyrittävä tiedottamaan toisilleen havaitsemistaan haitta- ja vaaratekijöistä ja niiden poistamiseen täh-
20 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017


   21   22   23   24   25