Page 24 - MaRa liitesopimukset
P. 24

täävistä toimenpiteistä sekä toimintojen yhteensovittamisesta. Tyypillinen yh- teisten vaarojen työpaikka on kauppakeskus.
Kauppakeskusten yhteisten vaarojen torjunnassa noudatetaan Suomen kaup- pakeskusyhdistyksen, Suomen Kaupan Liiton, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRan ja Palvelualojen ammattiliitto PAMin suositusta yhteistoiminnan jär- jestämiseksi kauppakeskuksissa ja yhteisten vaarojen ja haittojen torjumiseksi. Yhteisten vaarojen torjunnassa työnantajat voivat sopia yhteisestä työsuojelu- päälliköstä, joka huolehtisi yhteistoiminnasta kaikkien tilassa toimivien työsuo- jeluvaltuutettujen kanssa.
12 § Työsuojeluyhteistyö yksintyöskentelyssä
Paikallisten työsuojeluosapuolten tulee työturvallisuuslain 29 § säännökset huo- mioiden ottaa huomioon yksintyöskentelyyn liittyvät ongelmat sekä tehdä ehdo- tuksia mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.
13 § Työterveyshuoltoa koskeva yhteistoiminta
Työnantajan tulee järjestää työterveyshuolto siten kuin työterveyshuoltolaissa (1383/2001) on säädetty.
Työterveyshuollon suunnitelmallinen toteuttaminen työpaikoilla ja työterveys- huollon kustannusten korvaaminen edellyttävät, että vuosittain laaditaan toi- mintasuunnitelma, jossa käsitellään mm. seuraavat asiat:
• työterveyshuollon järjestämistapa
• terveydenhuollon ja työterveyshuoltoon liittyvien ammattihenkilöiden määrä ja laatu
• lakisääteiset toimintamuodot
• mahdollinen sairaanhoitotoiminta
• vapaaehtoinen muu ehkäisevä toiminta
• terveydenhuollon ammattihenkilöiden osallistuminen asiantuntijoina
työsuojelutyöhön
• työterveyshuollon toimintatilat
• työterveyteen liittyvä tiedotus- ja opastustoiminta
• vajaakuntoisten työntekijöiden seuranta- ja kuntoutusjärjestelyt • työkykyä ylläpitävän toiminnan periaatteet.
Työsuojelutoimikunnassa käsitellään työterveyshuollon toimintasuunnitelma, korvaushakemus sekä työterveyshuollon sisältö siten kuin työterveyshuoltolain 12 §:ssä on määritelty. Jos työsuojelutoimikuntaa ei ole valittu, edellä mainitut asiat käsitellään työsuojeluvaltuutetun kanssa.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 21
   22   23   24   25   26