Page 25 - MaRa liitesopimukset
P. 25

Työpaikkaselvitykset laaditaan työnantajan edustajan, työterveyshenkilöstön ja työsuojeluvaltuutetun välisenä yhteistoimintana. Työpaikkaselvitysten toimen- pide-ehdotukset käsitellään työsuojelutoimikunnassa.
14 § Työkykyä ylläpitävä toiminta
Työkykyä ylläpitävällä toiminnalla tarkoitetaan suunnitelmallista ja tavoitteel- lista toimintaa, jolla yhteistyössä työterveyshuollon kanssa edistetään ja tuetaan työelämässä mukana olevien työ- ja toimintakykyä. Toiminta kohdistuu työhön, työoloihin ja työntekijöihin.
Työsuojelupäällikön, työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan tehtävänä on osallistua työkykyä ylläpitävän toiminnan suunnitteluun työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja yksilöllistä toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa sekä osallistua suunnitelmien toteuttamiseen ja seurantaan.
Työsuojelutoimikunnan tehtävänä on edistää toiminnalle myönteisen ilmapiirin muodostumista, seurata palveluksessa olevien työssä selviytymistä ja tarvittaes- sa laatia ohjeita työkykyä ylläpitävää toimintaa tarvitsevien ohjaamiseksi asian- tuntijoiden hoitoon.
15 § Työstävapautusajat
Työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamista varten järjestetään työsuojeluval- tuutetulle säännöllistä vapautusta työstä sovellettavan työehtosopimuksen mu- kaisesti työsuojeluvaltuutetun edustamien henkilöiden lukumäärän mukaisesti. Esimiesten työsuojeluvaltuutetun hyväksi luettuja henkilömääriä ei lueta mu- kaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun vapautusaikoja määriteltäessä.
Määräaikaisia työntekijöitä ei lasketa lukumäärään silloin, kun heidän määräai- kaisuutensa peruste on sijaisuus.
Mikäli yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä vaihtelee yri- tyksen toiminnan sesonkiluontoisuudesta johtuen, voivat osapuolet paikallisesti sopia työntekijämäärän laskemisesta vuosikeskiarvon mukaisesti. Paikallisen sopimisen osalta noudatetaan sovellettavan työehtosopimuksen määräyksiä.
Mikäli työpaikan työntekijämäärässä tapahtuu muutos, jonka perusteella työsuo- jeluvaltuutetun vapautusaika ei vastaa muuttunutta tilannetta eikä muutos ole ainoastaan tilapäinen, vapautusaika tarkistetaan työntekijämäärää vastaavaksi.
Mikäli työsuojeluvaltuutettu ei jonakin kolmiviikkoisjaksona käytä kaikkea hänelle taulukon mukaan kuuluvaa vapautusaikaa, ei jäännös siirry seuraavalle kolmiviikkoisjaksolle. Vastaavasti, jos työsuojeluvaltuutettu joutuu käyttämään
22 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017   23   24   25   26   27