Page 26 - MaRa liitesopimukset
P. 26

jonakin jaksona enemmän aikaa kun taulukko edellyttäisi, ei tätä ylitystä vähen- netä seuraavan jakson ajankäytöstä. Työnantaja ja työsuojeluvaltuutettu voivat kuitenkin sopia useamman kolmiviikkoisjakson vapautusajan yhdistämisestä pidemmäksi vapaaksi.
Vapautus on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan työsuojeluvaltuutetun tehtä- vien hoitamiseen.
Vapautusajan ajankohdasta on sovittava työnantajan tai hänen edustajansa kans- sa ja siitä sovittaessa on otettava huomioon työn järjestelyyn liittyvät tekijät. Mikäli työsuojeluvaltuutetulla ei tänä aikana ole työsuojelutehtäviä, hänen on hoidettava normaaleja työtehtäviään.
Alueellisesti laajassa työpaikassa on työnantajan ja työsuojeluvaltuutetun sovit- tava lisäksi eri toimipisteiden väliseen matkustamiseen käytettävästä vapautuk- sesta, joka ei vähennä vapautusaikaa. Esimiesten työsuojeluvaltuutetun matkus- tamiseen tarvittavasta vapautusajasta sovitaan tapauskohtaisesti työnantajan ja ao. työsuojeluvaltuutetun kanssa.
Työstävapautusaika ei vähene sen vuoksi, että työsuojeluvaltuutettu osallistuu koulutussopimuksessa tarkoitettuun yhteiseen tai ammattiyhdistyksen järjes- tämään työsuojelukoulutukseen.
Työsuojeluvaltuutetun ei tarvitse selvittää työnantajalle etukäteen sitä, mihin työsuojelutehtäviin hän käyttää työstävapautusaikansa. Työsuojeluvaltuutetun tulee pitää tehtäviensä suorittamisesta kirjaa, johon on merkittävä tehtävien suo- rittamisaika, tehtävien laatu ja niihin käytetty aika. Nämä tiedot on esitettävä työsuojelutoimikunnassa toimikunnan tai sen jäsenen pyynnöstä. Ellei työsuoje- lutoimikuntaa ole, tiedot on pyynnöstä esitettävä työsuojelupäällikölle.
Työsuojeluvaltuutetun tulee olla työstä vapautusaikana tavattavissa sovitus- sa paikassa työpaikalla, ellei hän ole suorittamassa tarkastuskäyntiä tai muuta työsuojelutehtävää.
Mikäli osoittautuu, että työsuojeluvaltuutettu tarvitsee valtuutetun tehtävien hoitamiseen poikkeuksellisista syistä lisää vapautusta käytettyään jo koko työs- tävapautusaikansa, myönnetään lisävapautusta kussakin tapauksessa erikseen harkiten eikä näin myönnettyä määrää voida vähentää seuraavan työaikajakson vapautuksesta.
Jos työsuojeluvaltuutetun vapautusaika on niin suuri, ettei normaalien työteh- tävien järjestäminen ole enää käytännössä mahdollista, voi työnantaja järjestää hänelle työsuojeluun liittyvää muuta työtä ilman ansionmenetystä.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 23

   24   25   26   27   28