Page 27 - MaRa liitesopimukset
P. 27

Paikallisesti sovitaan yleisistä edellytyksistä, joiden perusteella työsuojeluasia- mies saa vapautusta työstään asiamiehen tehtävien hoitamiseksi. Jos tällaiseen sopimukseen ei päästä, työsuojeluasiamies voi kuitenkin sopia esimiehensä kans- sa tapauskohtaisesta työstä vapautuksesta.
Työsuojelutoimikunnan työntekijöitä edustavalle jäsenelle järjestetään vapau- tusta työstä välttämättömien työsuojelua koskevien tehtävien hoitamista varten.
16 § Ansionmenetyksen ja matkakustannusten korvaus
Työnantaja korvaa ansion, jonka työsuojeluvaltuutettu menettää hoitaessaan työsuojeluvaltuutetun tehtäviä säännöllisenä työaikanaan. Ansionmenetyksen korvauksena maksetaan palkka olosuhde- ja vuorotyölisineen siltä ajalta, jonka työsuojeluvaltuutettu työaikanaan suorittaa työsuojelutyötä.
Työsuojeluvaltuutetun ansio ei saa alentua sen johdosta, että hänet on valtuutetun teh- täviensä vuoksi kokonaan tai osittain vapautettu työnteosta. Olosuhde- ja vuorotyölisät huomioidaan valinnan voimaantuloa edeltävän kuuden kuukauden keskiarvona.
Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan työajan ulkopuolella suoritetuista tehtävistä korva- us kuukausittain sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesti työsuojeluvaltuutetun edustamien henkilöiden lukumäärän mukaisesti. Esimiesten työsuojeluvaltuutetun hyväksi luettuja henkilömääriä ei lueta mukaan työntekijöiden työsuojeluvaltuutetun korvauksia määriteltäessä.
Määräaikaisia työntekijöitä ei lasketa lukumäärään silloin, kun heidän määräaikaisuu- tensa peruste on sijaisuus.
Mikäli yrityksen palveluksessa olevien työntekijöiden lukumäärä vaihtelee yrityksen toiminnan sesonkiluontoisuudesta johtuen, voivat osapuolet paikallisesti sopia työn- tekijämäärän laskemisesta vuosikeskiarvon mukaisesti. Paikallisen sopimisen osalta noudatetaan työehtosopimuksen määräyksiä.
Mikäli työpaikan työntekijämäärässä tapahtuu muutos, jonka perusteella työsuojelu- valtuutetun vapautusaika ei vastaa muuttunutta tilannetta eikä muutos ole ainoastaan tilapäinen, vapautusaika tarkistetaan työntekijämäärää vastaavaksi.
Tämän korvauksen lisäksi työsuojeluvaltuutetulle ei suoriteta muuhun lainsäädäntöön mahdollisesti perustuvaa korvausta työsuojeluvaltuutetun tehtävien hoitamisesta säännöllisen työajan ulkopuolella.
Työsuojeluasiamiehelle ja työsuojelutoimikunnan jäsenelle korvataan ansionmenetys, joka aiheutuu välttämättömien työsuojelua koskevien tehtävien hoitamisesta. Työajan
24 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017   25   26   27   28   29