Page 28 - MaRa liitesopimukset
P. 28

ulkopuolella suoritetuista välttämättömistä työsuojelutehtävistä maksetaan korvaus, joka vastaa säännöllisen työajan palkkaa.
Työsuojelutoimikunnan sihteerille maksetaan säännöllisen työajan palkan mukaan laskettava erillinen korvaus kokousajalta siitä riippumatta pidetäänkö kokous työajalla tai sen ulkopuolella.
Työnantaja on velvollinen korvaamaan työsuojeluorganisaation jäsenelle työ- suojelun yhteistoiminnan vaatimasta matkustamisesta johtuvat suoranaiset kustannukset.
Matkakustannukset korvataan vaihtoehtoisesti:
• verohallituksen päätöksen mukaan tai
• yrityksen matkustusohjesäännön tai mahdollisen yrityskohtaisen työsuojelu-
organisaation jäsenen matkakustannusten korvaamista koskevan sopimuksen mukaisesti.
Jos matkustamiseen käytetään työnantajan suostumuksella omaa autoa, maksaa työnantaja kilometrikorvauksen edellä mainitun kohdan mukaisesti.
Mikäli työnantajan kanssa on sovittu yöpymisestä vieraalla paikkakunnalla, työnantaja korvaa sovitusta majoituksesta aiheutuneet kustannukset.
17 § Toimintavälineet ja -tilat
Työnantaja hankkii työsuojeluvaltuutetulle tämän tehtävän hoitamista varten tarpeelliset lait, asetukset ja muut työsuojelun määräykset sekä –ohjeet.
Työsuojeluvaltuutetulle annetaan työpaikan olosuhteet huomioon ottaen riit- tävästi säilytystilaa hänen tarvitsemilleen asiakirjoille ja tarvittaessa oikeus käyttää työnantajan hallinnassa olevaa tarkoituksenmukaista toimistotilaa ja tavanomaisia toimistovälineitä.
Tavanomaisten toimistovälineiden käsitteen piiriin kuuluvat myös yritykses- sä yleisesti käytössä olevat puhelin, atk-laitteet ja niihin liittyvät ohjelmat sekä internetyhteys (sähköposti). Arvioinnissa voidaan ottaa huomioon mm. yrityk- sen koko, tehtävien laajuus ja niiden edellyttämä tarve sekä ajankäytön määrä. Käytännön järjestelyistä sovitaan paikallisesti.
Työnantaja ja työsuojeluvaltuutettu sopivat yrityksen koko, yrityksessä yleises- ti käytössä olevat tieto- ja tiedotusjärjestelmät sekä muut työpaikan olosuhteet huomioon ottaen osapuolille sopivasta järjestelystä, jolla työsuojeluvaltuutetun on mahdollista säännöllisesti tiedottaa työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuulu- vista asioista yrityksen työntekijöille.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 25
   26   27   28   29   30