Page 32 - MaRa liitesopimukset
P. 32

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA
I SOPIMUKSEN TARKOITUS JA SOVELTAMISALA
1§
Sopimuksen tavoitteena on edistää työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa.
Tätä sopimusta sovelletaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä solmittujen työehtosopimusten so- veltamisalaan kuuluvissa yrityksissä.
Tämän sopimuksen lisäksi noudatetaan yhteistoimintalain (334/2007) määräyksiä.
Sopimuksen II luvun määräyksiä ei sovelleta sellaisissa yrityksissä, joiden työsuh- teessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on alle 20 työntekijää.
II YHTEISTOIMINTAMENETTELY
2 § Henkilöstön lisäedustaja
Henkilöstön edustajana yhteistoimintamenettelyssä voi toimia työpaikan henki- löstöön kuuluva ns. lisäedustaja. Yhteistoimintalaissa tarkoitetut henkilöstöryh- mien edustajat voivat sopia työnantajan kanssa siitä, että henkilöstön edustajat voivat valita em. lisäedustajia. Työnantajan kanssa on myös sovittava siitä, missä asioissa, missä laajuudessa ja tarvittaessa minkä ajan valittu edustaja toimii. Ellei muuta sovita, toimiaika on yksi vuosi.
3 § Yhteistoimintamenettelyn toteuttaminen eräissä tapauksissa
Mikäli päätös asiassa tehdään yrityksen organisaation eri tasolla tai eri osassa kuin missä yhteistoimintamenettely on käyty, on henkilöstön edustajalle ilmoi- tettava, missä päätös tehdään. Menettelyn päätyttyä on varmistettava, että työn- antajalla päätöstä tehdessään on tiedossaan myös henkilöstön yhteistoimintame- nettelyssä esiin tuomat asiat.
4 § Neuvottelukunta
Työnantaja ja henkilöstöryhmien edustajat voivat sopia neuvottelukunnan perustamisesta.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 29
   30   31   32   33   34