Page 33 - MaRa liitesopimukset
P. 33

Yritykseen, jonka työsuhteessa olevan henkilöstön määrä säännöllisesti on yli 200, tulee perustaa neuvottelukunta, jos kaikki henkilöstöryhmät sitä haluavat.
Neuvottelukunnasta tehtävästä sopimuksesta tulee käydä ilmi ainakin: • neuvottelukunnassa käsiteltävät asiat
• neuvottelukunnan kokoonpano
• neuvottelukunnan toimikauden pituus
• neuvottelukunnan kokoontuminen.
Sopimus neuvottelukunnasta voidaan tehdä määräaikaiseksi tai olemaan voi- massa toistaiseksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voidaan irtisanoa 6 kk irtisanomisajalla, jollei muusta sovita.
III TIEDOTTAMINEN
5 § Yrityksen sisäinen tiedottaminen
Yrityksen henkilöstöorganisaatio ja henkilöstöasioiden hoidossa noudatettavat periaatteet ja ohjeet on tiedotettava henkilöstölle.
Tiedottamisessa käytettäviä menettelytapoja kehitettäessä on ne käsiteltävä hen- kilöstön tai sen edustajien kanssa.
Työnantajan tulee esittää henkilöstölle tai sen edustajille:
• yrityksen tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen siihen perustuva selvitys yri-
tyksen taloudellisesta tilasta
• vähintään kerran tilivuoden aikana selvitys yrityksen toiminnan, työllisyyden,
kannattavuuden ja kustannusrakenteen kehitysnäkymistä sekä taloudellisesta
tilasta
• vuosittain henkilöstösuunnitelma, joka sisältää arvion henkilöstön määrässä,
laadussa ja asemassa odotettavissa olevista muutoksista
• viipymättä olennaiset muutokset edellä mainituissa tiedoissa.
Työnantajan on tiedotettava jo suunnitteluvaiheessa henkilöstön asemaan vai- kuttavista olennaisista muutoksista työtehtävissä, työpaikassa ja työolosuhteissa sekä laitehankinnoissa ja ulkopuolisen työvoiman käytössä. Työnantajan on tie- dotettava päätöksenteon jälkeen myös päätöksen sisällöstä, jos se poikkeaa ennen päätöksentekoa tiedotetusta suunnitelmasta tai jos ao. henkilöstö tai sen edustaja tiedottamista pyytää.
6 § Henkilöstön keskinäinen tiedotustoiminta
Palvelualojen ammattiliiton ammattiosastolla on oikeus työajan ulkopuolella ja- kaa jäsenilleen kokousilmoituksiaan. Ammattiosasto voi jakaa kirjallisia työsuh-
30 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017
   31   32   33   34   35