Page 34 - MaRa liitesopimukset
P. 34

teisiin tai yleensä työmarkkinakysymyksiin liittyviä tiedotteita henkilökunnalle tarkoitetuissa tiloissa tai muussa työnantajan kanssa sovittavassa tilassa.
Jos työpaikalla julkaistaan henkilöstölle tarkoitettua lehteä, on ammattiosastolla oikeus maksutta julkaista siinä kokous-, ym. ilmoituksia sekä työpaikan työsuh- teita tai yleensä työmarkkinakysymyksiä koskevaa tiedotusaineistoa.
Työnantajan on annettava ammattiosaston käyttöön ilmoitustaulu tai sen osa. Ammattiosasto vastaa käytössään olevan ilmoitustaulun sisällöstä ja hoidosta. Ammattiosasto voi tiedottaa työmarkkinakysymysten ohella yleisiin kysymyk- siin liittyvistä asioista kyseisellä ilmoitustaululla. Tiedonantoja saa kiinnittää ilman työnantajan suostumusta vain ilmoitustaululle.
Tässä pykälässä tarkoitettu tiedotusaineisto ja tiedonannot eivät saa olla yksi- tyistä työntekijää, esimiestä tai työnantajaa loukkaavia eivätkä muutoinkaan hyvän tavan vastaisia. Yleispolitiikka ei kuulu tässä pykälässä mainittujen asi- oiden piiriin.
IV YRITYKSEN KEHITTÄMINEN
7 § Kehittämistoiminta
Yrityksen kehittämisen tarkoituksena on parantaa yrityksen toiminnan tuotta- vuutta sekä työhyvinvointia. Tällaiseen kehittämiseen kuuluvat mm. organisaa- tion, toimintatapojen ja –menetelmien tai työvälineiden muuttaminen.
8 § Yhteistoiminta
Työnantajan tulee käsitellä luottamusmiehen kanssa kaikki kehittämistoimen- piteet ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Ainoastaan muutamaa henkilöä kos- keva toimenpide voidaan käsitellä suoraan työnantajan ja kyseisten henkilöiden kanssa.
Mikäli kehittämistoimenpiteet aiheuttavat olennaisia muutoksia henkilöstön asemaan, työtehtäviin tai lukumäärään, työnantajan on yhdessä luottamusmie- hen kanssa selvitettävä mahdollisuudet ja vaihtoehdot, joilla henkilöstön työsuh- teiden jatkuvuus voidaan turvata. Jos asia on jo käsitelty työnantajan ja kyseisen henkilön välillä, ei em. selvitystä tarvitse tehdä.
Työntekijän siirtyessä uuteen tai muuttuneeseen työtehtävään työnantajan tu- lee huolehtia tarpeellisen lisäkoulutuksen tai perehdytyksen järjestämisestä. Ammattitaidon ja koulutuksen tarve selvitetään ja todetaan työnantajan ja luot- tamusmiehen kesken.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 31   32   33   34   35   36