Page 35 - MaRa liitesopimukset
P. 35

9 § Työsuojelu
Kehittämistoiminnassa on otettava huomioon työsuojelun asettamat vaatimuk- set. Muutosten suunnittelussa on pyrittävä mielekkääseen ja vaihtelevaan työn sisältöön ja työolosuhteiden parantamiseen. Erityistä huomiota on kiinnitettävä haitallisten fyysisten ja henkisten kuormitustekijöiden poistamiseen tai vähen- tämiseen. Suoritettavat toimenpiteet eivät saa aiheuttaa haittaa työntekijöiden terveydelle tai työturvallisuudelle.
10 § Tutkimukset
Kehittämistoimintaan liittyvät työntutkimukset on suoritettava avoimesti. Tutkimuksista tulee ennen niihin ryhtymistä ilmoittaa luottamusmiehelle sekä niille henkilöille, joiden työhön toimenpiteet kohdistuvat. Ilmoituksesta tulee ilmetä tutkimuksen kohde ja tarkoitus, sen suorittamisajankohdat, tutkimusme- netelmä, onko tutkimus osa laajempaa selvitystä, minkä ajan kuluttua tutkimus voi johtaa käytännön toimenpiteisiin ja kenen vastuualueeseen tutkimus kuuluu. Tarpeen vaatiessa tulee antaa lisätietoja tutkimuksen edistymisestä ja mahdol- lisista muutoksista.
Luottamusmiehelle on varattava tilaisuus perehtyä tutkimuksen aikana kerty- neeseen aineistoon ja tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen aineisto tallenteineen on oltava luottamusmiehen saatavilla.
11 § Koulutus
Yhteistoiminnan edellytyksenä on, että kehittämistoiminnasta vastaavilla ja sii- hen osallistuvilla henkilöillä on riittävät valmiudet kehittämistoimenpiteiden ja niiden seurauksien arvioimiseen. Luottamusmiehelle ja muille kehittämistyöhön pysyvämmin osallistuville (kuten työsuojeluvaltuutetulle) annetaan asianmu- kaista koulutusta kehittämisasioissa toiminnan laajuus huomioon ottaen.
12 § Hankekohtainen kehittämistyöryhmä
Jos kehittämishanke on merkittävä ja aiheuttaa olennaisia muutoksia henkilös- tön työtehtävien sisältöön tai työn suorittamistapaan, perustetaan kehittämis- työryhmä, jossa ovat edustettuina työnantaja ja henkilöstö.
Työryhmän tarkoituksena on koota kohderyhmän asiantuntemus asiassa sekä edistää henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja osallistumista. Työryhmä tulee perustaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Ryhmälle tulee antaa ennen asi- an käsittelyä käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot.
32 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017
   33   34   35   36   37