Page 36 - MaRa liitesopimukset
P. 36

Henkilöstö nimeää omat edustajansa kehitettävän toimipisteen tai kehitettävän toiminnon piiriin kuuluvista henkilöistä. Työsuojeluvaltuutetulle varataan tilai- suus osallistua työsuojelukysymysten käsittelyyn työryhmässä.
V MUUT MÄÄRÄYKSET
13 § Vapautusaika ja korvaukset
Neuvottelukunnan jäsenille ja yhteiseen kokoukseen osallistuville henkilöstön edustajille annetaan kokoukseen liittyen tarpeellinen vapautus työstä kokousta sekä välittömästi siihen liittyvää henkilöstön edustajien keskinäistä valmistau- tumista varten. Ellei työstävapautuksen tarve yksittäistapauksissa muuta edel- lytä, annetaan vapautusta henkilöstön edustajien keskinäistä valmistautumista varten enintään
• tunti, jos henkilöstön määrä on alle 200
• kaksi tuntia, jos henkilöstön määrä on vähintään 200, mutta pienempi kuin 500
ja
• kolme tuntia, jos henkilöstön määrä on vähintään 500.
Neuvottelukunnan sihteerille maksetaan säännöllisen työajan palkan mukaan laskettava erillinen korvaus kokousajalta siitä riippumatta pidetäänkö kokous työajalla tai sen ulkopuolella.
Työnantajan on annettava yhteistoimintalaissa tarkoitetulle ja tämän sopimuk- sen mukaisesti valitulle henkilöstön lisäedustajalle yhteistoimintamenettelyä varten yhteistoimintalain mukaisesti palkallista vapautusta työstä ajaksi, jon- ka nämä tarvitsevat lain mukaista yhteistoimintamenettelyä sekä välittömästi siihen liittyvää henkilöstön edustajien keskinäistä valmistautumista varten. Valmistautumisajan tarvetta arvioitaessa kiinnitetään huomiota mm. neuvotel- tavan asian kohteena olevien henkilöiden lukumäärään, asian laatuun ja laajuu- teen sekä heidän työpaikkansa sijaintiin.
Sellaisille henkilöstön edustajille, joille ei makseta luottamusmiessopimuksen tai työsuojeluyhteistoimintasopimuksen mukaisesti korvausta työajan ulkopuo- lella suoritettavista tehtävistä, maksetaan korvausta työajan ulkopuolella suori- tetuista yhteistoimintatehtävistä yhteistoimintalain mukaisesti.
Työnantaja on velvollinen korvaamaan tämän sopimuksen mukaiseen yhteis- toimintaan osallistuvalle henkilöstön edustajalle yhteistoiminnan vaatimasta matkustamisesta johtuvat suoranaiset kustannukset, jos matkasta on sovittu työnantajan kanssa.
Matkakustannukset korvataan vaihtoehtoisesti: • verohallituksen päätöksen mukaan tai
• yrityksen matkustusohjesäännön mukaisesti.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 33
   34   35   36   37   38