Page 38 - MaRa liitesopimukset
P. 38

KOULUTUSSOPIMUS
1 § Soveltamisala
Tätä sopimusta sovelletaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä solmittujen työehtosopimusten so- veltamisalaan kuuluvissa yrityksissä.
2 § Koulutustyöryhmä
Ammattiyhdistyskoulutuksen toimeenpanoa varten on koulutustyöryhmä, jo- hon kumpikin liitto nimeää kaksi edustajaa. Koulutustyöryhmä hyväksyy kurssit kalenterivuodeksi kerrallaan. Kursseja voidaan hyväksyä myös kesken kalenteri- vuoden. Liitot tiedottavat koulutustyöryhmän seuraavalle vuodelle hyväksymis- tä kursseista, kun niistä on sovittu.
3 § Ammatillinen jatko-, täydennys- ja uudelleenkoulutus
Työnantajan antaessa työntekijälle ammatillista koulutusta tai lähettäessä työn- tekijän hänen ammattiinsa liittyviin koulutustilaisuuksiin korvataan koulutuk- sen aiheuttamat kustannukset ja säännöllisen työajan ansionmenetys työnteki- jän peruspalkan mukaan laskettuna.
Jos koulutus tapahtuu työajan ulkopuolella, maksetaan työntekijälle korvaus koulutukseen käytetyltä ajalta hänen perustuntipalkkansa mukaan laskettuna edellyttäen, että koulutukseen osallistuminen on ollut pakollista. Jos koulutuk- seen osallistuminen on ollut vapaaehtoista, korvataan työntekijälle siitä johtuvat suoranaiset kustannukset.
4 § Yhteinen koulutus
Yhteistä koulutusta annetaan pääsääntöisesti työpaikkakohtaisesti. Yhteistä koulutusta ovat esimerkiksi yhteistoimintasopimuksen edellyttämä yhteinen koulutus, osallistumisjärjestelmiin liittyvä koulutus sekä työsuojeluyhteistyön kannalta tarpeelliset yritysten tai Työturvallisuuskeskuksen järjestämät perus- ja erikoiskurssit.
Koulutukseen osallistumisesta sovitaan työpaikkakohtaisesti työnantajan ja luottamusmiehen kesken tai muulla työpaikkakohtaisesti sovittavalla tavalla.
Koulutukseen osallistuminen korvataan samalla tavalla kuin 3 §:n mukainen koulutus.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 35


   36   37   38   39   40