Page 39 - MaRa liitesopimukset
P. 39

5 § Ammattiyhdistyskoulutus
1. Työsuhteen säilyminen ja ilmoitusajat
Henkilöstön edustajilla on oikeus osallistua koulutustyöryhmässä hyväksytylle enintään kaksi (2) viikkoa kestävälle kurssille, jos kurssille osallistuminen voi tapahtua tuottamatta toiminnallista tai taloudellista haittaa yritykselle. Tällä perusteella kurssille osallistumista voidaan siirtää enintään vuodella.
Kielteisessä tapauksessa henkilöstön edustajalle ilmoitetaan viimeistään 10 päi- vää ennen kurssin alkua syy, jonka takia hän ei voi osallistua kurssille.
Henkilöstön edustaja voi osallistua kurssille kerran vuodessa. Kurssi voi muodos- tua useammasta jaksosta.
Varaluottamusmies ja 1. varatyösuojeluvaltuutettu voivat osallistua koulutustyö- ryhmän hyväksymille peruskursseille. Samana vuonna samasta toimipaikasta peruskursseille voivat osallistua vain joko luottamusmies tai varaluottamusmies.
Ilmoitus aikomuksesta osallistua kurssille on tehtävä mahdollisimman varhain. Jos kurssi kestää enintään yhden viikon, ilmoitus on annettava vähintään kol- me viikkoa ennen kurssin alkua, kuitenkin niin varhain, ettei voimassa olevaa kolmiviikkoisjakson työvuorolistaa tarvitse muuttaa. Kun on kysymys viikkoa pitemmästä kurssista, ilmoitus on tehtävä vähintään kuusi viikkoa ennen kurs- sin alkua.
Liiton työsuojelukoulutus pyritään suuntaamaan erityisesti työsuojeluvaltuutetuille.
2. Korvaukset
Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu saavat osallistua koulutustyöryh- män hyväksymille kursseille ilman, että heidän palkkaansa vähennetään. Luottamusmiehen osalta ansionmenetys korvataan enintään 2 viikon ajalta ja työsuojeluvaltuutetun, varaluottamusmiehen sekä 1. varavaltuutetun osalta enintään 1 viikon ajalta. Edellytyksenä ansionmenetyksen korvaamiselle on lisäk- si se, että asianomainen kurssi liittyy osanottajan yhteistyötehtävään yrityksessä.
Ansionmenetyksen korvaamisella tarkoitetaan ko. henkilön peruspalkan korvaa- mista. Tuntikohtaiset lisät eivät sisälly peruspalkkaan. Kuukausikohtaiset lisät sisältyvät peruspalkkaan.
36 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017   37   38   39   40   41