Page 41 - MaRa liitesopimukset
P. 41

SOPIMUS TYÖPAIKALLA TAPAHTUVASTA OPPIMISESTA
Johdanto
Elinkeinorakenteen ja osaamisvaatimusten nopeat muutokset edellyttävät tiivis- tä koulutuksen ja työelämän yhteyttä. Koulutussopimus sekä näytöt ovat edel- lytyksenä tutkinnon suorittamiselle ja parantavat ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta.
Liitot pitävät tärkeänä, että alan yritykset tarjoavat riittävästi laadullisesti kor- keatasoisia työpaikkoja koulutussopimusta ja näyttöjä varten.
Avoin ja luonteva yhteistoiminta työpaikoilla on tärkeässä asemassa koulutusso- pimusten ja näyttöjen toteuttamisessa. Liitot pitävät tärkeänä, että koko työyh- teisöllä on osaamista ja tietoa koulutussopimuksista ja näytöistä.
1 § Soveltamisala
Tätä sopimusta sovelletaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä solmittujen työehtosopimusten so- veltamisalaan kuuluvissa yrityksissä.
Tämä sopimus koskee ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutuk- seen liittyvää koulutussopimusta ja näyttöjä. Koulutussopimus osana toisen asteen ammatillista koulutusta järjestetään ammatillisesta koulutuksesta an- netun lain (531/2017) mukaan siten, että tällainen opiskelija ei ole yritykseen työsopimussuhteessa.
Ammatilliseen koulutukseen liittyvässä pakollisessa työharjoittelussa noudate- taan soveltuvin osin tämän sopimuksen määräyksiä.
2 § Koulutussopimus ja näytöt
Koulutuksen järjestäjä ja työnantaja (koulutussopimustyöpaikka) tekevät kirjal- lisen sopimuksen opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.
Näyttö on toimintaa, jossa opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, miten hyvin hän on saavuttanut tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.
Työnantajan tulee suunnitella opiskelijan ohjauksen järjestäminen ja nimetä vastuullinen työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajan tulee olla ammattitaidoltaan, koulutukseltaan tai työkokemukseltaan pätevä ja hänelle tulee varata riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseksi. Työpaikkaohjaajan ansio ei saa alentua hänen hoi- taessaan työpaikkaohjaajan tehtäviä.
38 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017

   39   40   41   42   43