Page 42 - MaRa liitesopimukset
P. 42

3 § Ammatilliseen perustutkintoon liittyvää koulutussopimusta ja näyttöjä koskeva yhteistoiminta
Paikallisesti tulee yhteisesti käsitellä, luottamusmiehen ja/tai henkilöstön kans- sa, ennen koulutussopimuksen ja näyttöjen järjestämistä taikka yhteistoimin- talain tarkoittaman henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käsittelyn yhteydessä seuraavaa:
• yrityksessä käytössä olevan ammatilliseen perustutkintoon liittyvän koulutus- sopimuksen ja näyttöjen sisältö ja käytännön toteuttaminen
• koulutussopimuksella ja näytöillä ei ole tarkoitus vaikuttaa yrityksen palve- luksessa olevan henkilöstön työsuhteisiin eikä työsuhteessa olevien työnteki- jöiden työtunteihin tai mahdollisuuteen saada lisätyötä
• kenenkään työsopimusta ei irtisanota eikä työntekijöitä lomauteta tämän so- pimuksen tarkoittamien henkilöiden vuoksi.
4 § Henkilöstön työsuhdeturva
Kun yrityksessä on noudatettu edellä 3 §:ssä todettua menettelytapaa, eivät työ- sopimuslakiin ja voimassa oleviin sopimuksiin sisältyvät
• työvoiman vähentämistä
• lisätyön tarjoamisvelvollisuutta ja
• takaisinottoa koskevat säännökset ole esteenä ammatilliseen perustutkintoon liittyvän koulutussopimuksen ja näyttömahdollisuuksien tarjoamiselle.
5 § Työharjoittelu
Ammatilliseen, tutkintotavoitteiseen koulutukseen liittyvän pakollisen työhar- joittelun osalta noudatetaan yhteistoiminnasta ja henkilöstön työsuhdeturvasta tämän sopimuksen 3 §:n ja 4 §:n määräyksiä.
6 § Voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan 1.3.2018 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
MATKAILU- JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 39   40   41   42   43   44