Page 44 - MaRa liitesopimukset
P. 44

Tiedottaminen ja koulutus
Tiedottamisella ja henkilöstön kouluttamisella pyritään:
• edistämään terveellisiä ja päihteettömiä elämäntapoja
• antamaan tietoa päihteiden haitallisen käytön aiheuttamista ongelmista ja
haittavaikutuksista työelämässä
• vaikuttamaan asenteisiin päihteiden haitallisen käytön ja siihen liittyvien on-
gelmien tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi avoimesti ja rakentavasti
• madaltamaan puuttumis- ja puheeksiottamiskynnystä
• edistämään työpaikan yhteisten toimintatapojen (päihdeohjelman) tunnetuksi
tekemistä ja niihin sitoutumista
• edistämään välitöntä ja varhaista puuttumista päihteiden haitalliseen
käyttöön
• edistämään päihdeongelmaisen ohjaamista hoitoon.
Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, ja siinä tulisi hyödyntää työterveys- huollon asiantuntemusta. Erityisesti esimiesten ja henkilöstön edustajien pereh- dyttäminen työpaikan päihdeasioita koskeviin toimintatapoihin on olennaista.
Työyhteisö
Työyhteisön tulee jokapäiväisissä toimissaan sitoutua päihteettömään työkult- tuuriin. Runsasta alkoholitarjoilua vältetään työpaikan tilaisuuksissa, ja alkoho- lista kieltäytyminen tehdään helpoksi. Tämä koskee myös työpaikan järjestämiä vapaa-ajan tilaisuuksia. Humalajuomista ei hyväksytä missään olosuhteissa. Jokainen, niin esimies kuin työntekijä, voi toimia hyvänä esimerkkinä päihteet- tömyyden edistämiseksi työpaikoilla. Työpaikoilla voi olla myös päihdeongel- miin perehtynyt yhdyshenkilö (päihdeyhdyshenkilö). Päihteiden käytön piilo- hyväksyntää, salailua ja vähättelyä ei tule sallia työpaikoilla. Asiallinen, raken- tava ja joutuisa ongelmiin puuttuminen voivat monesti estää päihdeongelman pahenemisen.
Liialliseksi koettu työkuormitus voi olla merkittävä päihteiden riskikäytölle ja tämän myötä päihdeongelman kehittymiselle altistava tekijä. Hyvä työn organi- sointi ja johtaminen ehkäisevät osaltaan liiallista työkuormitusta ja työperäistä stressiä ja siten päihdeongelmien syntymistä.
Työterveyshuolto
Työterveyshuollolla on lakiin perustuva velvoite edistää sairauksien ja työkyvyt- tömyyden ennaltaehkäisyä. Työterveyshuollon aktiivinen rooli päihdeongelmien ennaltaehkäisyssä on tärkeä. Työpaikat hyödyntävät työterveyshuollon asiantun- temusta tiedottamisen ja koulutuksen järjestämiseksi. Työterveyshuollon ase- tuksella (VNA hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta 708/2013)
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 41   42   43   44   45   46