Page 45 - MaRa liitesopimukset
P. 45

säädettyihin tehtäviin kuuluu neuvonnan ja ohjauksen antaminen työnantajalle ja työntekijöille mm. päihteiden väärinkäytön ehkäisystä sekä päihdeongelmais- ten varhaisesta tunnistamisesta sekä hoidosta ja hoitoon ohjaamisesta.
Työpaikan tarpeet päihdekysymyksissä selvitetään esimerkiksi työpaikkaselvi- tyksen yhteydessä työnantajan ja henkilöstön edustajien kanssa käytävin kes- kusteluin. Työterveyshuollon tulee ottaa päihdeasiat oma-aloitteisesti esille työ- paikan kanssa.
Ennaltaehkäisevän toiminnan suunnittelussa työterveyshuolto voi, ottaen huo- mioon tietosuojan, hyödyntää saamiaan tietoja riskikäyttäytymisen ja päihde- ongelmien esiintyvyydestä. Tällaista tietoa työterveyshuollolle voi kertyä ter- veystarkastusten ja sairaanhoidon sekä työnantajan yhteydenottojen perusteella. Työpaikalla on lisäksi mahdollista järjestää henkilöstölle osoitettu kysely päih- deasioiden käsittelyn tarpeellisuudesta.
Työterveyshuollon tulee ottaa päihdeasiat esille aina terveystarkastusten ja tar- vittaessa myös sairaanhoidon yhteydessä esimerkiksi audit-kyselyin. Jos työter- veyshuollon edustaja epäilee päihdeongelmaa, työntekijää tulisi ohjata hakeutu- maan itse hoitoon. Jos päihteiden käytöllä on merkitystä työkykyä arvioitaessa, tulee se tarvittaessa kirjata lääkärintodistukseen.
Työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan kirjataan tarpeelliset toimenpiteet työpaikan päihdehaittojen ennalta ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja vähentä- miseksi. Tavoitteena on myös päihteistä aiheutuvan lyhyt- ja pitkäaikaisen työ- kyvyttömyyden ehkäiseminen ja työturvallisuudelle aiheutuvan vaaran pois- taminen. Jollei työpaikalla ole erillistä päihdeohjelmaa, ehkäisevän päihdetyön menettelytavat voidaan sisällyttää työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.
2. PÄIHDEASIAN KÄSITTELY
Tilanteen tunnistaminen
Päihteiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi haital- lisen käytön tunnistaminen on välttämätöntä. Haitallinen käyttö voi ilmetä eri tavoin ja sen tunnusmerkkejä voivat olla esimerkiksi:
• toistuvat myöhästelyt, ennenaikaiset poistumiset työpaikalta tai muut työ-
aikojen noudattamatta jättämiset
• satunnaiset ja äkilliset työstä poissaolot
• toistuvat, yllättävät oma-aloitteiset työvuorojen vaihdot
• töihin tulo tai työssä oleminen päihtyneenä tai krapulassa
• työtehon heikkeneminen, töiden laiminlyönnit ja toistuvat virhesuoritukset
• sairauspoissaolotodistukset eri lääkäreiltä
42 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017   43   44   45   46   47