Page 46 - MaRa liitesopimukset
P. 46

• esimiesten tai työpaikan sosiaalisten tilanteiden välttely • toistuvat tapaturmat
• rattijuopumus
• rokulipäivät
• muuttunut tai poikkeava käytös tai olemus.
Päihteiden haitallinen käyttö voi tulla esiin myös työterveyshuollossa terveystar- kastusten ja sairaanhoidon yhteydessä.
Päihteiden luvaton käyttö työpaikalla ja työssäolo päihtyneenä ovat työsuhtees- ta johtuvien velvoitteiden vakavia rikkomuksia. Päihteiden käyttö voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkistön muun muassa liikenneturvallisuustehtävissä. Huumausaineiden käyttö on poikkeuksetta rikos.
Tilanteeseen puuttuminen
On tärkeää, että työpaikalla on selkeät ja tasapuoliset menettelytavat päih- teiden käyttöön reagoimisessa. Kunkin tapauksen erityispiirteet on kuiten- kin otettava huomioon, kun pohditaan, mihin toimenpiteisiin ryhdytään. Hoitoonohjaussuosituksessa kuvataan työpaikan käytäntö hoitoonohjaukseen pääsyssä.
Tavoitteena on, että varhainen puheeksi ottaminen ja mahdollinen hoitoonohjaus tapahtuvat ennen kuin päihteiden käyttö on edennyt sille asteelle, että työnte- kijä laiminlyö työtehtäviään. Tämä edellyttää päihdeongelman varhaista tun- nistamista. Puheeksi ottaminen voi tapahtua esimiehen, työterveyshuollon tai työtoverin aloitteesta.
Päihdeongelmaisen kanssa käydyn keskustelun perusteella tehdään suunnitelma jatkotoimenpiteistä ja arvioidaan mahdollinen hoidon tarve. Työterveyshuollon tulee olla mukana suunnitelman tekemisessä, hoidon tarpeen arvioinnissa sekä toimenpiteiden vaikutusten seurannassa.
Työnantajan ja esimiehen rooli ja tehtävät
Päävastuu työpaikan päihdekysymyksissä on työnantajan edustajilla eli johdolla ja esimiehillä. Jos henkilön käyttäytymisessä tai työsuorituksissa havaitaan viit- teitä mahdollisesta päihdeongelmasta, esimiehen tulee keskustella työntekijän kanssa työpaikan toimintatavoista ja vaatimuksista sekä mahdollisista seuraa- muksista ja hoitomahdollisuuksista. Esimiehen on työnantajan edustajana ai- na varmistettava, että epäillyllä tai havaitulla päihteiden käytöllä ei vaaranneta työ-, asiakas- tai liikenneturvallisuutta. Päihtynyt työntekijä voidaan poistaa työpaikalta.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 43


   44   45   46   47   48