Page 47 - MaRa liitesopimukset
P. 47

Epäillessään työntekijän olevan päihtyneenä työssä työnantajan on arvioitava ti- lanne tapauskohtaisesti. Erilaisissa testauksissa tulee noudattaa voimassa olevia säännöksiä ja määräyksiä. Huumausainetesteistä on säädetty laissa yksityisyyden suojasta työelämässä (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (759/2004) 3 luku). Alkoholitesteistä työelämässä ei ole lainsäädäntöä, mutta niistä on voitu sopia paikallisesti. Käytäntönä voi esimerkiksi olla, että alkoholipäihtymisepäily to- dennetaan tai poistetaan vapaaehtoisella puhallustestillä.
Jos on epäselvää, onko työhön liittyvien ongelmien taustalla päihdeongelma vai jokin muu syy, voidaan asianomainen työntekijä ohjata työterveyshuoltoon työ- kykyarviota ja hoidon tarpeen arviointia varten.
Työtovereiden rooli ja tehtävät
Jokaisen työtoverin velvollisuus on neuvoa ja kannustaa päihdeongelmaista ha- kemaan apua ja esimerkiksi ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon tai muuhun ammattihenkilöön. Jos työpaikalla on nimetty päihdeyhdyshenkilö, työtoveri voi myös pyytää häntä keskustelemaan asianomaisen työntekijän kanssa. Ongelman piilottelua ja salaamista ei tule hyväksyä tai tukea esimerkiksi huolehtimalla ongelmaisen työntekijän laiminlyömistä työtehtävistä.
Hoidon onnistumisen kannalta on tärkeää, että hoidossa oleva ja hoidosta palaava työtoveri hyväksytään työyhteisöön tasavertaisena. Näin tuetaan hänen selviy- tymistään ja toipumistaan. Työyhteisö voi myös tukea ja kannustaa työtoveriaan päihteettömiin elämäntapoihin ja raittiuteen.
Työterveyshuollon rooli ja tehtävät
Työterveyshuoltohenkilöstön tehtävänä on arvioida alkoholin ja muiden päihtei- den ongelmallinen käyttö kaikkien potilaskontaktien yhteydessä, puuttua tar- vittaessa asiaan aktiivisesti sekä antaa tietoa ja tukea päihdeongelman hoidossa.
Jos työterveyshuolto toteaa päihdeongelman, työterveyshuollon tehtävänä on kertoa päihdeongelmaiselle hoitomahdollisuuksista ja ohjata hänet asianmu- kaiseen hoitoon. Joskus työterveyshuolto voi myös itse tarjota palveluja päih- deongelmien hoitamiseksi. Näistä mahdollisuuksista voidaan sopia osana työterveyshuoltosopimusta.
Työterveyshuollon tehtävänä on esimiehen pyynnöstä tehdä työkykyarvio ja ar- vioida hoidon tarve sekä osallistua hoitoonohjaukseen, hoidon toteuttamiseen ja hoidon toteutumisen seurantaan.
44 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017

   45   46   47   48   49