Page 48 - MaRa liitesopimukset
P. 48

Yhteistoiminta ja henkilöstön edustajat
Työpaikalla noudatettavat päihdeasioiden käsittelyä, hoitoonohjausta ja työter- veyshuollon roolia päihdeasioissa koskevat periaatteet käsitellään yhteistoimin- nassa kaikkien henkilöstöryhmien kanssa. Luottamusmiesten, työsuojeluval- tuutettujen ja muiden henkilöstön edustajien rooli on keskeinen toimintamallin suunnittelussa ja seurannassa.
Yksittäistä tapausta käsitellessään työantajalla on päihdeongelmaisen suostu- muksella oikeus ilmoittaa asiasta henkilöstön edustajalle. Työntekijän pyynnöstä henkilöstön edustajalla on oikeus olla läsnä, kun asiaa käsitellään työnantajan kanssa. Vaitiolovelvollisuus yksittäisten työntekijöiden päihteiden käyttöön ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä sitoo aina sekä henkilöstön että työnantajan edustajia.
3. HOITOONOHJAUS
Hoitoon hakeutuminen
Päihdeongelman omaehtoinen tunnistaminen ja hoitoon hakeutuminen edistä- vät hoidon tuloksellisuutta. Päihdeongelmaista tuetaan hoitoon hakeutumisessa. Ensisijaisena tavoitteena on kannustaa oma-aloitteiseen ja vapaaehtoiseen hoi- toon hakeutumiseen.
Hoitoon hakeutuminen voi tapahtua:
• päihdeongelmaisen omasta tai hänen perheensä aloitteesta
• työtovereiden tai työpaikan päihdeyhdyshenkilön aloitteesta • esimiehen/työnantajan aloitteesta
• työterveyshenkilöstön aloitteesta.
Hoitoon ohjaamista ja sinne hakeutumista varten työpaikalla ja sen työterveys- huollolla tulee olla tieto käytettävissä olevista hoitopaikoista ja -muodoista. Jos työpaikalla on päihdeyhdyshenkilö, hän voi huolehtia myös hoitoon ohjaamisen käytännön järjestelyistä.
Hoidon tavoitteena on päihdeongelman ratkaiseminen, työkyvyn säilyttämi- nen, mahdollisimman hyvän terveydellisen ja sosiaalisen tilan saavuttaminen, poissaolojen väheneminen, työssä käynnin vakiintuminen sekä omien ja myös perheasioiden kuntoon saaminen.
Yleensä päihdeohjelma sisältää päihdeongelmaiselle työntekijälle mahdollisuu- den hoitoonohjaukseen. Hoitoonohjaustilanteeseen voidaan liittää varoituksen antaminen esimerkiksi sopimattomasta käytöksestä tai työtehtävien laimin- lyömisestä. Päihdeohjelma ei estä työ- tai virkasuhteen päättämistä tilanteessa,
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 45

   46   47   48   49   50