Page 49 - MaRa liitesopimukset
P. 49

jossa siihen on olemassa laillinen peruste (ks. aiheeseen liittyvää työtuomiois- tuimen oikeuskäytäntöä esim. TT 2001–56, TT 2007–46, TT 2007–84, TT 2007–89, TT 2013-1 ja TT 2013–184).
Hoitoonohjauksen ja hoidon toteutus
Jos päihdeongelmainen ei hakeudu hoitoon oma-aloitteisesti, työpaikalla tulee ryhtyä toimenpiteisiin hoitoon ohjaamiseksi. Tällöin tulee sopia työterveyshuol- lon roolista, hoidon edistymisen seurannasta ja raportoinnista. Hoitoon ohjaami- nen voi tapahtua myös työterveyshuollon aloitteesta.
Hoitoonohjauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa todetaan hoitopaik- ka, hoitoaika, seurantatavat sekä seuraukset siitä jos henkilö ei sitoudu sovit- tuun hoitoon. Hoitoonohjaussopimuksella, hoitoon suostumisella ja tuloksel- lisella hoidolla tähdätään työntekijän toipumiseen ja työsuhteen jatkumiseen. Sopimuksesta annetaan kappale sekä asianomaiselle työntekijälle että hänen esimiehelleen.
Parantumisen ja työssä jatkamisen turvaamiseksi hoitoon ohjattavalle pyritään löytämään sopiva ja riittävä hoitomuoto. Käytännön järjestelyihin osallistuu työterveyshenkilöstön ja/tai päihdeyhdyshenkilön ohella myös työnantajan edustaja, joka tekee päätökset työstä poissaolo-oikeudesta ja sairausajan palkan maksamisesta, jos hoito joudutaan toteuttamaan työaikana. Lähtökohtaisesti päihdeongelman tai muiden sairauksien hoitoon käytetty aika ei ole työaikaa. Ala- tai työpaikkakohtaisesti on voitu sopia tällaisen ajan palkallisuudesta. Päihderiippuvuussairauksia hoidettaessa tulee noudattaa työntekijöiden yhden- vertaista kohtelua.
Hoidon aikana on tärkeää seurata sen toteutumista. Hoidossa olevan työntekijän tulee noudattaa sovittua hoitosuunnitelmaa. Hoitosopimuksen keston aikana voidaan järjestää kolmikantaisia keskusteluja esimiehen, työntekijän ja työter- veyshuollon edustajan kesken hoidon edistymisestä. On keskeistä järjestää hoito johdonmukaiseksi ja vaiheittain eteneväksi prosessiksi, johon kuuluu tarvittava toteutumisen seuranta.
Toimeentuloturva ja kustannusten korvaaminen
Päihtymyksestä johtuvan työstä poissaolon ajalta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa. Tämä koskee myös tilannetta, jossa työnantaja on poistanut päihtyneen työpaikalta.
Hoidon kustannusten jakautumisesta työnantajan ja työntekijän kesken on suo- siteltavaa tehdä kirjaukset päihdeohjelmaan.
Työpaikalla tai työterveyshuollossa tulee olla valmius antaa neuvontaa toimeen-
46 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017
   47   48   49   50   51