Page 51 - MaRa liitesopimukset
P. 51

MaRa-PAM YLEISSOPIMUS
1. Neuvottelu- ja sopimustoiminnan lähtökohtia
Liitot harjoittavat neuvottelu- ja sopimustoimintaa sopimusvapauden pohjalta. Osapuolet neuvottelevat yhteisymmärrykseen pyrkien niiden edunvalvonnan piiriin kuuluvista kysymyksistä.
Liitot korostavat kaikkien neuvottelutasojen merkitystä ja neuvottelujen käy- mistä eri neuvottelutasoilla tasavertaisuuden pohjalta jatkuvan neuvottelun pe- riaatetta noudattaen.
Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmiä kehitettäessä pidetään tavoitteena, että ne vastaavat liittojen sekä yritysten ja niiden henkilöstön tarpeita ja mahdollisuuk- sia. Palveluyrityksissä on työvoima niiden kannattavuuden ja jatkuvuuden kan- nalta keskeisin voimavara.
Liitot pyrkivät edistämään yritysten henkilöstöpolitiikkaa, erityisesti niiden ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa, työolosuhteita, työsuhteiden pysyvyyttä, henkilöstön ammattitaidon kehittämistä sekä henkilöstölle annettavaa koulu- tusta, työvoiman saatavuutta sekä yritysten tuottavuutta. Tässä tarkoituksessa kehitetään uusia, työelämän muuttuviin olosuhteisiin soveltuvia sopimuksia ja erilaisia yhteistyöhön tähtääviä järjestelmiä.
Liitot voivat käydä lainsäädäntöön tähtääviä neuvotteluja joko keskenään tai kolmikantaisessa yhteistyössä. Liitot pyrkivät osaltaan huolehtimaan siitä, että työlainsäädännön valmistelussa on mukana riittävä työelämän ja lainsäädäntö- tekninen asiantuntemus.
2. Liittojen välinen neuvottelu- ja sopimustoiminta
Työehtosopimukset solmitaan liittotasolla. Työehtosopimustoiminnassa on turvattava sopimusvapaus ja liittojen riittävän itsenäinen päätäntävalta. Työehtosopimukset pyritään aikaansaamaan ensisijassa neuvotellen. Liitot käyn- nistävät neuvottelut riittävän ajoissa ennen voimassa olevien alakohtaisten työ- ehtosopimusten päättymistä.
Työehtosopimukset tulee pääsääntöisesti tehdä vakiintunutta toimialaperiaa- tetta noudattaen. Soveltamisalariidat on ratkaistava ensi sijassa liittojen välisin neuvotteluin. Ellei soveltamisriitaa saada liittotason neuvotteluissa ratkaistuksi, voidaan asia alistaa yhteisesti sovittavan tahon ratkaistavaksi.
Liitot sopivat malleista, joilla tehdään mahdolliseksi yritysten ja niiden henkilös-
48 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017   49   50   51   52   53