Page 52 - MaRa liitesopimukset
P. 52

tön tarpeitten ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen työpaikkatason neuvot- telu- ja sopimustoiminnassa.
3. Työpaikkataso
Liitot huolehtivat työehtosopimusten toteutumisesta työpaikoilla. Osapuolet painottavat työehtosopimuksiin ja työsuhteisiin yleisesti liittyvien asioiden tie- dottamisen tärkeyttä. Tiedottamisen on oltava avointa, riittävän varhain tapah- tuvaa ja sellaista, että tietoa saadaan kaikista olennaisista asioista.
Neuvottelu- ja sopimusjärjestelmiä kehittämällä liitot myötävaikuttavat hyvien ja asiallisten neuvottelusuhteiden kehittymiseen työpaikoilla.
Liitot edistävät työehtosopimusten mukaisen neuvottelumenettelyn toimivuu- desta työpaikkatasolla. Sen edellytyksenä on, että sekä yritys että henkilöstö ni- meävät neuvotteluista vastuulliset osapuolet.
Työpaikoilla noudatetaan jatkuvan neuvottelun periaatetta. Jatkuvan neuvotte- lun merkitys korostuu erityisesti asioissa, jotka koskevat uusien palvelumene- telmien ja uuden tekniikan käyttöönottoa sekä niiden vaikutuksia, työn sisällön kehittämistä sekä töiden suunnittelua ja organisointia, työntekijöiden koulutusta ja uudelleensijoittamista, yrityksessä harjoitettavia työvoiman käyttötapoja sekä asian sitä edellyttäessä tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä.
Työpaikkatason neuvottelu- ja sopimustoimintaa kehitettäessä pidetään tavoit- teena työpaikoilla tapahtuvien työelämän keskeisten muutosten, uusien ammat- tien ja uusien toimialojen vaikutusten huomioon ottamista ja niistä sopimista yrityksen toiminnan jatkuvuuden samoin kuin sen kannattavuuden sekä työsuh- teitten ehtojen osalta. Liitot korostavat erityisesti työntekijöiden koulutustarpei- den huomioon ottamista ja koulutuksen merkitystä työsuhteiden pysyvyyden kannalta.
4. Sopimuksen voimassaolo
Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.2017 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
MATKAILU-JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 49
   50   51   52   53   54