Page 53 - MaRa liitesopimukset
P. 53

SOPIMUS AMMATTIYHDISTYSJÄSENMAKSUJEN PERINNASTÄ
1 § Jäsenmaksun perintäsopimuksen tekeminen
Työntekijä, joka haluaa valtuuttaa työnantajansa perimään ay-jäsenmaksun pal- kastaan, tekee työnantajan kanssa sopimuksen perinnästä. Sopimus tehdään am- mattiyhdistysjäsenmaksun perintäsopimuslomakkeelle.
2 § Perittävä jäsenmaksu ja määräytymisperusteet
Jäsenmaksujen perintäjärjestelmä koskee vain Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n jäsenmaksuja. Näihin ei saa sisällyttää mitään erillisiä eriä. Jäsenmaksu saa sisältää varsinaisen säännöllisen jäsenmaksun lisäksi työttömyyskassamaksun, jos se on yhdistetty varsinaiseen jäsenmaksuun.
Ammattiliitto ilmoittaa kirjallisesti jäsenmaksun suuruuden työnantajille ka- lenterivuodeksi kerrallaan. Ilmoitus on tehtävä kunkin vuoden joulukuun aikana.
Jäsenmaksu voi olla joko prosentti- tai euromääräinen. Prosenttimääräinen jä- senmaksu peritään ennakonpidätyksen alaisesta bruttopalkasta.
3 § Periminen ja tilityskausi
Jäsenmaksujen perintäkausi on sama kuin palkanmaksukausi ellei liittojen kes- ken toisin sovita. Työnantaja tilittää työntekijöiltä perittyjen jäsenmaksujen yh- teismäärän ammattiyhdistykselle perintäkausittain niin pian kuin se teknisesti on mahdollista.
4 § Työntekijäkohtainen selvitys perityistä jäsenmaksuista
Työnantaja antaa ammattiliitolle työntekijäkohtaisen selvityksen perityistä jä- senmaksuista vähintään neljännesvuosittain. Päättyneistä työsuhteista anne- taan selvitys ay-jäsenmaksun perinnän päättymisilmoituksen yhteydessä.
Selvitys sisältää tiedon työnantajayrityksen nimen, osoitteen ja Y-tunnuksen sekä työntekijöiden nimet ja henkilötunnukset, työntekijältä perittyjen jäsenmaksu- jen yhteismäärän sekä työntekijäkohtaisen perintäajan, jos jäsenmaksun perin- täsopimus on tehty tai työ on päättynyt kesken selvitysjakson. Jos jäsenmaksun perintä on keskeytynyt, ilmoitetaan keskeytyksen syy ja aika selvityksessä.
50 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017


   51   52   53   54   55