Page 56 - MaRa liitesopimukset
P. 56

TYÖPAIKKARUOKAILUA KOSKEVA SOPIMUS
Sopijapuolet toteavat
• että oikeaan aikaan nautittu terveellinen ravinto on osa terveellisiä elintapoja
ja perusta henkisen ja ruumiillisen kunnon ylläpitämiselle sekä terveydelle ja
työkyvylle
• että työturvallisuuslainsäädäntö asetuksineen edellyttää, että työpaikalla tai
sen välittömässä läheisyydessä on ruokailua varten varattua ja sisustettua huo- netilaa ja, jollei työpaikalla ole saatavissa valmistettua ruokaa, laitteisto muka- na tuodun ruoan ja juoman säilyttämistä tai lämmittämistä varten
Edellä mainittujen tavoitteiden täyttämiseksi ja terveellisten ruokatottumusten edistämiseksi sopijaosapuolet ovat tehneet seuraavan sopimuksen työpaikka- ruokailun kehittämisestä.
Työpaikkaruokailun järjestämismahdollisuuksiin vaikuttavat muun muassa työntekijöiden lukumäärä, työpaikkaan liittyvät rakennukset ja sosiaalitilat sekä ruokailumahdollisuuksien käyttötarve.
Työpaikkaruokailun kehittämisessä ovat näin ollen ratkaisevia työpaikkakohtai- set tilanteet ja ruokailuolosuhteet. Tavoitteena on, että työntekijöille voitaisiin työpaikasta ja työaikamuodosta riippumatta järjestää mahdollisuus ruokailuun.
Sopijapuolet pitävät tarkoituksenmukaisena, että työntekijöillä olisi mahdolli- suus nauttia oikein kokoonpantu ateria työpäivän aikana. Ravinnontarve työ- aikana voidaan kuitenkin tyydyttää useammalla tavalla.
Erityisen työpaikkaruokalan järjestäminen tulee kysymykseen lähinnä suurim- missa työpaikoissa. Ottamalla huomioon useampien työpaikkojen mahdollisuus alueelliseen yhteistyöhön sekä uusien ruoan valmistus- ja jakelumenetelmien käyttöönottoon, tulisi selvittää, miten tällaisissa tapauksissa voitaisiin päästä tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen.
Terveellisten ruokatottumusten edistäminen edellyttää paikallisten osapuolten välistä yhteistyötä. Milloin työpaikan käytössä on työpaikkaruokala, tulee yhteis- työltä edellyttää kiinteitä muotoja. Yhteistyö voi tällöin tapahtua työsuojelutoi- mikunnassa tai muussa yhteistyöelimessä.
Tämä sopimus tulee voimaan 1.10.2017 ja sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa kuuden kuukauden irtisanomisajalla.
MATKAILU-JA RAVINTOLAPALVELUT MARA RY PALVELUALOJEN AMMATTILIITTO PAM RY
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 53   54   55   56   57   58