Page 6 - MaRa liitesopimukset
P. 6

LUOTTAMUSMIESSOPIMUS 1 § Soveltamisala
Tätä sopimusta sovelletaan Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n välillä solmittujen työehtosopimusten so- veltamisalaan kuuluvissa yrityksissä.
2 § Luottamusmies
Luottamusmiehellä tarkoitetaan ammattiosaston valitsemaa pääluottamusmies- tä, alueellista pääluottamusmiestä, toimipaikkakohtaista luottamusmiestä sekä mahdollista esimiesten luottamusmiestä.
Luottamusmiehen tulee olla asianomaisen yrityksen työntekijä, joka kuuluu kyseessä olevan, 1 §:ssä tarkoitetun työehtosopimuksen soveltamispiiriin ja on Palvelualojen ammattiliiton jäsen.
Ammattiosastolla tarkoitetaan tässä sopimuksessa Palvelualojen ammattiliiton rekisteröidyn alayhdistyksen yrityksen piirissä toimivaa osastoa.
Luottamusmiessopimuksen määräykset koskevat 4 §:ssä säädetyssä järjestykses- sä valittuja luottamusmiehiä sinä aikana, jona he ammattiosaston työnantajalle antaman ilmoituksen jälkeen hoitavat luottamusmiehen tehtäviä.
Luottamusmies on työsuhteessaan työnantajaan samassa asemassa kuin yri- tyksen muut työntekijät. Luottamusmies on velvollinen henkilökohtaisesti noudattamaan yleisiä työehtoja, työaikoja, työnjohdon määräyksiä sekä muita järjestysmääräyksiä.
3 § Luottamusmiesorganisaatio
Mikäliyritykselläonvainyksitoimipaikka,valitaanyritykseenpääluottamusmies.
Mikäli yrityksellä on useampia toimipaikkoja, jotka muodostavat alueellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden, valitaan yritykseen pääluottamusmies.
Mikäli yrityksellä on useampia toimipaikkoja, jotka eivät muodosta alueellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukaista kokonaisuutta, jaetaan yritys tarkoi- tuksenmukaisiin kokonaisuuksiin, joihin valitaan alueelliset pääluottamusmie- het. Yrityksen jakamisesta alueellisesti ja toiminnallisesti tarkoituksenmukai-
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 3


   4   5   6   7   8