Page 7 - MaRa liitesopimukset
P. 7

siin kokonaisuuksiin sovitaan paikallisesti. Mikäli yksimielisyyttä ei saavuteta, ratkaisevat liitot erimielisyyden.
Lisäksi voidaan sellaisiin toimipaikkoihin, joissa on vähintään kaksikymmentä työntekijää, valita toimipaikkakohtaiset luottamusmiehet. Työnantaja ja pää- luottamusmies (tai alueellinen pääluottamusmies) voivat kuitenkin kirjallisesti sopia siitä, että toimipaikkakohtaisen luottamusmiehen valinnan edellytyksenä oleva työntekijämäärä on tässä mainittua pienempi tai suurempi.
Luottamusmiesorganisaatiosta edellä mainituilla tavoilla tehty sopimus voidaan tehdä joko määräajaksi tai toistaiseksi voimassa olevaksi, jolloin sopimus voidaan kummankin osapuolen taholta irtisanoa päättyväksi kolmen (3) kuukauden irti- sanomisaikaa noudattaen. Irtisanomisajan päättymishetkellä voimassa olevaa organisaatiota noudatetaan kuitenkin kuluvan toimikauden loppuun asti.
Esimiesten työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvat esimiehet voivat vali- ta keskuudestaan luottamusmiehen, joka edustaa yrityksen esimiehiä. Tällaisella luottamusmiehellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kuin toimipaikkakohtai- sella luottamusmiehellä sekä oikeus työstä vapautukseen ja korvaukseen 7 § ja 8 § määräysten mukaisesti. Jos esimiehet eivät ole valinneet itselleen luottamus- miestä, heitä edustavat työntekijöiden luottamusmiehet.
Pääluottamusmies edustaa koko yrityksen henkilöstöä, alueellinen pääluottamus- mies edustamansa alueellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden henkilöstöä ja toi- mipaikkakohtainen luottamusmies kyseisen toimipaikan henkilöstöä. Esimiesten luottamusmies edustaa yrityksen esimiehiä.
Pääluottamusmiehelle ja alueelliselle pääluottamusmiehelle voidaan valita varapääluottamusmies.
Varapääluottamusmiehestä ilmoitetaan työnantajalle kuten pääluottamusmiehestä.
Pääluottamusmies tai ammattiosasto ilmoittaa työnantajalle milloin varapääluot- tamusmies toimii pääluottamusmiehen sijaisena. Sijaantuloa ei toteuteta pääluot- tamusmiehen ollessa lyhytaikaisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä.
Varapääluottamusmiehellä on luottamusmiesasema eli luottamusmiessopimuksen tarkoittamat oikeudet ja velvollisuudet sinä aikana, kun hän toimii pääluottamus- miehen sijaisena työnantajalle tehdyn ilmoituksen mukaisesti.
Pääluottamusmieskorvaus maksetaan varapääluottamusmiehelle siltä ajalta, kun tämä toimii pääluottamusmiehenä. Varapääluottamusmiehelle näin siirretty määrä vähennetään pääluottamusmiehen korvauksesta.
4 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017
   5   6   7   8   9