Page 8 - MaRa liitesopimukset
P. 8

4 § Luottamusmiehen valitseminen
Ammattiosastoon kuuluvat yrityksen työntekijät valitsevat luottamusmiehen.
Ammattiosastolla on oikeus suorittaa luottamusmiehen vaali työpaikalla. Työnantaja varaa ammattiosaston nimeämille henkilöille tilaisuuden vaalin toimittamiseen.
Kaikille yrityksen palveluksessa oleville ammattiosaston jäsenille on varattava tilaisuus osallistua vaaliin mm. riippumatta siitä, ovatko työntekijät työssä eri toimipisteissä, eri vuoroissa tai esimerkiksi vapaapäivällä.
Vaalin järjestäminen ja toimittaminen ei kuitenkaan saa häiritä työntekoa. Työpaikalla järjestettävästä vaalista on ilmoitettava työnantajalle viimeistään 14 vuorokautta ennen vaalin toimittamista.
Pääluottamusmiehen valintaan voivat osallistua kaikki yrityksen palvelukses- sa olevat asianomaisella työehtosopimusalalla työskentelevät ammattiosaston jäsenet.
Alueellisen pääluottamusmiehen ja toimipaikkakohtaisen luottamusmiehen valintaan voivat osallistua ne yrityksen palveluksessa olevat asianomaisella työ- ehtosopimusalalla työskentelevät ammattiosaston jäsenet, jotka työskentelevät kyseisen valittavan luottamusmiehen toimintapiirissä.
Esimiesten luottamusmiehen valintaan voivat osallistua kaikki yrityksen pal- veluksessa olevat, esimiesten työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvat ammattiosaston jäsenet.
Valitusta luottamusmiehestä sekä hänen eroamisestaan ja erottamisestaan am- mattiosaston tai Palvelualojen ammattiliiton on ilmoitettava kirjallisesti työn- antajalle. Vasta kirjallisen ilmoituksen jälkeen luottamusmieheksi valitulla on sopimuksen mukainen asema.
Luottamusmiehen tulee ilmoittaa työnantajalle myös, jos hän jatkaa tehtävissään ilman luottamusmiesvaaleja. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään vuoden kuluessa liiton ilmoittaman toimikauden päättymisestä.
Työntekijöiden luottamusmieheksi voidaan valita vain työntekijäasemassa oleva henkilö. Esimiesten työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluvat esimiehet voivat valita luottamusmiehekseen vain esimiesasemassa olevan henkilön.
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry 5   6   7   8   9   10