Page 9 - MaRa liitesopimukset
P. 9

5 § Luottamusmiehen tehtävät
Luottamusmies toimii ammattiosaston edustajana työehtosopimuksen ja työ- lainsäädännön soveltamista koskevissa asioissa ja yleensä työnantajan ja työnte- kijöiden välisiin suhteisiin ja yrityksen kehittymiseen liittyvissä kysymyksissä.
Luottamusmies toimii työntekijöiden edustajana paikalliseen sopimiseen liit- tyvissä asioissa silloin, kun työehtosopimus tai lainsäädäntö sitä edellyttää. Luottamusmiehen toimivaltansa puitteissa tekemä sopimus sitoo myös hänen edustamiaan työntekijöitä.
Luottamusmiehen tehtävänä on myös osaltaan toimia yrityksen ja henkilöstön välisen neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä työrauhan ylläpitämiseksi.
Luottamusmies valvoo, etteivät työntekijät ryhdy työehtosopimukseen kohdistu- viin työtaistelutoimenpiteisiin tai muutoinkaan riko työehtosopimusta ja että he noudattavat työehtosopimuksen määräyksiä.
Luottamusmiehellä on oikeus tarjota työntekijöille ammattiosaston ja liiton jäsenyyttä.
Luottamusmiestehtävien hoitaminen on pyrittävä järjestämään niin, ettei se häi- ritse työntekoa.
6 § Luottamusmiehelle annettava tiedot
Jos syntyy epäselvyyttä tai erimielisyyttä työntekijän palkasta tai työsuhteeseen liittyvistä muista asioista, luottamusmiehelle on annettava kaikki tapauksen selvittämiseen vaikuttavat yksityiskohtaiset ja perusteelliset tiedot.
Työnantajan tulee työsopimuksen solmittuaan, kuitenkin viimeistään kuukau- den kuluessa työntekijän työsuhteen alkamisesta, ilmoittaa pääluottamusmie- helle tai alueelliselle pääluottamusmiehelle työntekijän suku- ja etunimet, toi- mipaikka, työsuhteen laatu (kokoaikainen, osa-aikainen, määräaikainen) sekä palvelukseen tuloaika.
Yhteistoimintalain (334/2007) soveltamispiiriin kuuluvan työnantajan tulee li- säksi noudattaa, mitä ulkopuolisen työvoiman käyttöä koskevan ilmoitusmenet- telyn osalta on laissa säädetty.
Edellä mainitun lisäksi pääluottamusmiehellä tai alueellisella pääluottamus- miehellä on oikeus saada kirjallisesti tai muulla sovittavalla tavalla seuraavat
6 Matkailu, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelut - LIITESOPIMUKSET 1.10.2017


   7   8   9   10   11