Page 10

Sytyke_4_2015

Kirjoittajat Hannu Karvonen, Eija Kaasinen ja Hanna Koskinen ovat osa VTT:n Ihminen, tekniikka ja työ -tutkimustiimiä, ja he ovat olleet mukana FIMECC UXUS -tutkimusohjelmassa 2010–2015. Hannu Karvonen on työskennellyt pitkään käyttökokemus- ja käytettävyysasioiden parissa yritys-maailman Käyttökokemustavoitteiden hyödyntäminen Case konttinostureiden etäohjauskonsoli Käyttökokemus (engl. ’user experience’, ’UX’) on jo pitkään ollut teknisiä ominaisuuksia tärkeämpi tekijä kuluttajien ostopäätöksissä. Yritysten välisessä kaupassakaan ostopää-tökset eivät välttämättä enää perustu pelkästään hintaan ja teknisiin ominaisuuksiin. Ostopäätöksiä tekevät ihmiset ja heidän päätöksiinsä vaikuttaa tuotteen ennakoidusta tai todellisesta käytöstä saatu mielikuva. Mistä tämä käyttökokemus muodostuu? Voiko siihen jotenkin vaikuttaa? Tutkimme muun muassa näitä asioita FIMECC UXUS -ohjel-massa yhdessä metalli- ja koneenrakennusteollisuuden kanssa. Seuraavassa kuvaam-me kokemuksia ohjelmassa hyödynnetyistä käyttökokemusmenetelmistä sekä siinä toteutetusta konttinostureiden etäohjauskonsolin konseptisuunnitteluprojektista. Käyttökokemuksen 10 Sytyke 4 • 2015 tärkeys on viime ai-koina alettu ymmär-tämään myös työ-elämän sovelluksia tuottavissa yrityksis-sä. Työympäristössä erinomainen käyttö-kokemus tarkoittaa pääosin sitä, että hyvin suunniteltu työkalu tukee käyt-täjän omaa osaamista ja mahdollistaa sitä kautta onnistumisen elämyksiä ar-kipäiväisten työtehtävien hoitamisessa. Näin käyttäjä tuntee hallitsevansa niin oman työnsä kuin työkalunsakin. Työntekijän asemaan asettuminen Tämän vuoden lopussa päättyvässä FIMECC UXUS -tutkimusohjelmassa olemme kehittäneet yhdessä metalli- ja koneenrakennusalan yritysten kans-sa erityisesti työympäristöjen käyttö-kokemuksen suunnittelun metodiik-kaa. Hyvä, erinomainen tai jopa paras sekä tieteellisen tutkimuksen puolella. Eija Kaasinen toimii johtavana tutkijana ja hänen kiinnostuksen kohteenaan on erityisesti ihmisnäkökulma uusien teknologioiden kehittämisessä ja hyödyntämisessä. Hanna Koskinen on taustaltaan teollinen muotoilija ja lähestyy erilaisissa tuotekehitys- ja tutkimusprojekteissa työn ja työvälineiden suunnittelua sosioteknisestä ja systeemikäytettävyyden näkökulmasta. Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@vtt.fi Kuva 1, Etäohjauskonsoli ©Konecranes


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above