Page 11

Sytyke_4_2015

Sytyke 4 • 2015 11 mahdollinen käyttökokemus on sinän-sä tavoiteltavaa, mutta tavoitteeseen on helpompi päästä, jos tätä kokemusta hieman tarkennetaan. Miltä tuotteen, palvelun tai järjes-telmän käytön pitäisi tuntua? Käyttö-kokemukselle voidaan määrittää visio ja konkreettiset tavoitteet. Ennen kuin niitä voidaan määritellä, on tunnetta-va perusteellisesti käyttäjän työ ja sen tavoitteet. Mitä työntekijä haluaa saada aikaan? Minkälaisia haasteita hän työs-sään kohtaa ja minkälaiset asiat tuot-tavat työssä onnistumisen elämyksiä? Suunnittelun lähtökohta on syvälli-nen ja analyyttinen ymmärrys työstä, sen tavoitteista sekä työtehtävistä. Tä-män lisäksi suunnittelijan pitäisi pys-tyä asettumaan empaattisesti työnteki-jän asemaan. Näin hänelle alkaa valjeta, mistä työssä on kyse ja miten sitä voisi parhaiten tukea esimerkiksi tekniikan keinoin. Hyvän suunnittelun avulla voi-daan tämän jälkeen mahdollistaa ha-lutun kaltaisten kokemusten syntymi-nen. Työympäristöissä tärkeä osa käyt-tökokemusta on, että työntekijä tuntee olevansa olennainen osa kokonaisuutta eikä vain sivustakatsoja. Käyttökokemustavoitteiden asettami-nen ja hyödyntäminen suunnittelussa Käyttäjän empaattisen ymmärtämisen li-säksi näkemystä käyttökokemustavoittei-den (engl. ’UX goals’) määrittelyyn voi ha-kea esimerkiksi ihmisen toiminnan teoreet-tisesta ymmärtämisestä, teknologian mah-dollisuuksista, brändilupauksesta tai vaikka täysin toisen alan tuotetta tutkimalla (Kaa-sinen et al., 2015). Käyttökokemustavoitteet ovat kokonaisvaltaisempi asia kuin käytettä-vyystavoitteet, sillä työkäyttöön tarkoitetun järjestelmän käyttökokemustavoitteet mää-rittelevät, miltä työnteon järjestelmän avulla halutaan tuntuvan. Tavoitteiden pitää olla sopusoinnussa yrityksen brändin ja brän-dilupauksen kanssa, samoin kuin markki-nointiviestinnän kanssa. Siksi tavoitteiden asettamiseen pitää osallistaa muitakin kuin varsinainen suunnittelutiimi. Kokemuksem-me mukaan FIMECC UXUS -ohjelmassa ta-voitteiden asettamisessa toimii hyvin mark-kinoinnin ja tuotekehityksen yhteistyö. Yhdessä asetettuihin tavoitteisiin on myös helppo sitoutua. Käyttökokemusta-voitteiden jakamisessa ja niihin sitoutu-misessa toimii hyvin yleisen tason käyt-tökokemusvisio, joka sitten tarkennetaan 2–4 selkeäksi käyttökokemustavoitteeksi. Esimerkiksi tässä artikkelissa esiteltävän etäohjauskonsolin konseptisuunnitte-luprojektin yhteydessä käyttökokemus-visio oli ”Hyvä näppituntuma etäohja-uksessa (engl. ’hands-on experience in remote control’)”. Kun sopivat käyttökokemustavoit-teet on asetettu, tulisi niitä hyödyntää jo konseptisuunnitteluvaiheessa esimer-kiksi suunnittelemalla työnkulku, tuot-teen ominaisuudet ja ulkoasu tavoitteiden pohjalta. Lisäksi suunnittelunaikaisessa tuotteen iteratiivisessa arvioinnissa voi-daan seurata tavoitteiden toteutumista. Näin voidaan varmistua, että suunnittelu todella etenee toivottuun suuntaan ja että tavoiteltu kokemusmaailma avautuu tule-ville käyttäjille. Tämä taas vaatii sen, että koko suunnittelutiimi ymmärtää käyttö-kokemustavoitteet ja sitoutuu niihin huo-mioimalla tavoitteet omissa suunnittelu-ratkaisuissaan. Käyttökokemustavoitteet on myös sovitettava yhteen muiden, esi-merkiksi turvallisuuteen ja huollettavuu-teen liittyvien tavoitteiden kanssa. Käyttökokemustavoitteet osana etä-ohjauskonsolin konseptisuunnittelua Yksi konkreettinen esimerkki, missä FI- ➤ Havaintoesimerkki konseptista ©Konecranes


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above