Page 12

Sytyke_4_2015

MECC UXUS -tutkimusohjelman puitteissa käyttökokemustavoitteita on hyödynnetty, on konttinosturin uuden etäohjauskonso-lin konseptisuunnittelu (Kuva 1). Suunnit-telu pohjautui kansainvälisissä satamissa suoritettuihin kenttätutkimuksiin, joiden tarkoituksena oli tutustua nosturioperaat-toreiden työhön ja työympäristöön (Karvo-nen, Koskinen & Haggrén, 2011). Kenttä-tutkimusten lisäksi hyödynsimme käyttö-kokemustavoitteita 12 Sytyke 4 • 2015 määriteltäessä muun muassa systeemikäytettävyyden teoriaa, nykyisten ratkaisujen analyysiä ja vertai-lua sekä perustehtäväanalyysiä (Norros, Savioja & Koskinen, 2015). Suunnittelun alkuvaiheessa tunnistettiin useita mah-dollisia käyttökokemustavoitteita, joi-den pohjalta muovautuivat ja tarkentui-vat projektin lopulliset neljä tavoitetta: 1) tunne turvallisesta operoinnista, 2) läsnä-olon tuntu, 3) hallinnan tunne ja 4) koke-mus sujuvasta yhteistyöstä. Näistä esimer-kiksi läsnäolon tuntu on tärkeä kyseisen ympäristön kannalta siksi, että operointi tehdään etänä toimistoympäristöstä, mut-ta operaattorin tulisi kuitenkin hahmottaa operointikohteessa vallitsevat olosuhteet tarpeeksi realistisesti. Tarkemmat kuvauk-set näistä eri tavoitteista löytyvät julkai-suista Koskinen, Karvonen & Tokkonen (2012) sekä Kaasinen et al., (2015). Määrittelimme etäohjauskonsolille myös käytön näkökulmasta toiminnallisia vaatimuksia (esim. ”videokamerakuvien tulisi tarjota orientaatiomielessä yhden-mukaiset näkymät lastausalueelle”), joista jokainen kytkettiin valittuihin käyttöko-kemustavoitteisiin (edellisen vaatimuk-sen tapauksessa ”läsnäolon tuntu”) Näil-le tavoitteille tehtiin lisäksi myös konk-reettisia suunnittelusuosituksia (engl. ’design implications’), jotka kuvasivat ta-voitteiden merkityksen tulkinnan kohde-ympäristössä (esim. läsnäolon tuntuun liittyivät suunnittelusuositukset, jotka kos-kivat mm. kohdeympäristön fyysisten di-mensioiden hahmottamisen tukemista etä-ohjauskonsolin kautta, interaktion laatua, kuten operointituntumaa ja operointinäky-män selkeyttä sekä korkealaatuisen tiedon esittämistä kohdeympäristöstä ilman vii-veitä). Tällä tavoin luotiin etäkontinkäsit-telytyötä ja sen erityispiirteitä huomioiva vankka pohja erinäköisissä yhteissuunnit-telutyöpajoissa tapahtuvaa konseptikehi-tystä varten. Lopullisen konseptin muodostues-sa olimme myös mukana määrittele-mässä etäohjauskonsolista virtuaalito-dellisuuteen pohjautuvaa prototyyppiä (Kuva 2). Prototyyppiä arvioitiin ja käsi-teltiin suunnittelun eri vaiheissa käyttäji-en kanssa (Karvonen et al., 2014). Näissä arvioinneissa myös mitattiin, kuinka hyvin määritellyt käyttökokemustavoitteet näyttäi-sivät toteutuvan suunnittelutyön edetessä ja etäohjauskonsolikonseptin kehittyessä. Tä-mä tapahtui vertaamalla tavoitteisiin kytket-tyjä vaatimuksia arviointitestien tuloksiin hyödyntämällä Usability Case -menetelmää (kts. tarkempi kuvaus Karvonen et al., 2014). Etäohjauskonsolin toteuttajayrityksen muotoilupäällikön Johannes Tarkiaisen mukaan projekti tuotti ”innovatiivisen ja samalla käytännöllisen nosturin etäohja-uskonseptin, joka vastaa käyttäjätarpeita ja sopii erinomaisesti suunniteltuun käyt-töympäristöönsä”. Mielestämme tämä oli mahdollista pitkälle mietittyjen käyttöko-kemustavoitteiden avulla. Lopullinen tuote otettiin käyttöön osana toteuttajan toimit-tamaa isoa automaatiosatamaprojektia. n Lähteitä Kaasinen, E., Roto, V., Hakulinen, J., Heimonen, T., Jokinen, J. P., Karvonen, H., Keskinen, H., Koskinen, H., Lu, Y., Saariluoma, P., Tokkonen, H. & Turunen, M. (2015). Defining user experience goals to guide the design of industrial systems. Behaviour & Information Technology 34(10), pp. 976-991. Karvonen, H., Koskinen, H., & Haggrén, J. (2012). Enhancing the user experience of the crane operator: comparing work demands in two operational settings. In Proceedings of the 30th European Conference on Cognitive Ergonomics (pp. 37-44). ACM. Karvonen, H., Koskinen, H., Tokkonen, H., & Hakulinen, J. (2014). Evaluation of User Experience Goal Fulfillment: Case Remote Operator Station. In Virtual, Augmented and Mixed Reality. Applications of Virtual and Augmented Reality (pp. 366-377). Springer International Publishing. Koskinen, H., Karvonen, H., & Tokkonen, H. (2013). User experience targets as design drivers: a case study on the development of a remote crane operator station. In Proceedings of the 31st European Conference on Cognitive Ergonomics (Article No. 25). ACM. Norros, L., Savioja, P., & Koskinen, H. (2015). Core-Task Design: A Practice-Theory Approach to Human Factors. Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics, 8(2), 1-141. TEE VAIKUTTAVIN OPINNÄYTETYÖ Sytyke ry palkitsee vuosittain vai-kuttavimman tietojärjestelmätyö-aiheisen opinnäytetyön. Palkinnon tarkoituksena on kannustaa opis-kelijoita tekemään laadukkaita opinnäytetöitä, edistää suomalaista tietojärjestelmätyön osaamista ja tehdä Sytyke ry:n toimintaa tunne-tuksi oppilaitoksissa ja alan opiske-lijoiden keskuudessa. Palkittavan opinnäytetyön aihepiiri voi liittyä esimerkiksi ohjelmistoliiketoimintaan, kokonaisarkkitehtuuriin, käytettävyyteen, mallinnukseen, tietojärjestelmäprojektien hallintaan tai testaukseen. Opinnäytetyö voi liittyä teknologiaan tai sen hyödyntämiseen. Vaikuttavimman opinnäytetyön valintaan voi osallistua opinnäytetyö, joka ➤ on valmistunut yliopistosta (pro gradu tai kandityö) tai ammattikorkeakoulusta 1.7.2015–30.6.2016 välisenä aikana vähintään arvosanalla hyvä.   Vaikuttavimman opinnäytetyön palkintona on 500 euron stipendi sekä vuoden jäsenyys Sytyke ry:ssä sisältäen TIVIAn jäsenyyden. Tiedustelut: opinnaytteet@sytyke.org. Hakemukset jätetään 15.7.2016 mennessä. Hakemuksessa tulee olla opiskelijan nimi, yhteystiedot, oppilaitos, opinnäytetyöhön liittyvän tutkinnon nimi sekä opinnäytetyön otsikko, aihe, tiivistelmä ja linkki opinnäytetyöhön. Lisätietoja: http: //www.sytyke.org/ tapahtumat/opinnaytetyokilpailu/ Vaikuttavin opinnäytetyö -palkinnon voittaja julkaistaan syksyllä 2016.


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above