Page 13

Sytyke_4_2015

Sytyke ry:n Vaikuttavin opinnäytetyö 2014–2015-kilpailun voittaja Sytyke 4 • 2015 13 Vaikuttavimman opinnäytetyön palkitseminen Sytykkeen syyskokouksessa 12.11.2015. Vasemmalta Timo Piiparinen, Jussi Haaja, Heikki Naski ja Johanna Kalliomäki. Kuva: Ville Availa. Jussi Haaja palkitaan Systeemityöyhdistys Sytyke ry:n Vai-kuttavin opinnäytetyö 2014–2015-kilpailun voittajana ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyös-tä ”Software as a Service -arkkitehtuurin suunnittelu, vali-dointi ja vaikutukset liiketoimintamalliin”, jonka hän teki Tampereen ammattikorkeakoulun Tietojärjestelmäosaami-sen koulutusohjelmaan. Opinnäytetyö on konstruktiotutkimus, jossa Haaja järjes-telmäarkkitehtuurista sekä SaaS-toimintamallista ja -ark-kitehtuurista laaditun teorian pohjalta on toteuttanut jär-jestelmäarkkitehtuurin nopeuttamaan ja automatisoimaan toimeksiantajan asiakkailleen tarjoamien sovellusten toi-mittamista. Opinnäytetyössään Haaja arvioi teorian ja käy-tännön kokemusten valossa automaatioasteen kasvatuksen vaikutusta liiketoimintamalliin ja uudenlaisiin palveluihin. Hän esittelee korkeamman automaatioasteen saavuttami-seksi suunnittelemaansa järjestelmäarkkitehtuuria, siinä käytettyjä komponentteja ja arkkitehtuurin suunnittelu-prosessia. Arkkitehtuurin validointia varten hän vertailee Carnegie Mellon -yliopistossa kehitettyä ATAM-menetelmää ja Tampereen teknillisen yliopiston ja Groningenin yliopis-ton kehittämää DCAR-menetelmää, valiten jälkimmäisen, erityisesti iteratiivisiin projektikehyksiin suunnitellun me-netelmän. Hän kuvaa, miten hän käytännössä sovelsi vali-dointimenetelmää virtuaalitekniikan avulla, kun sidosryh-mien edustajat olivat eri paikkakunnilla. Kustannustehokkaat ja joustavat pilvipalvelut ovat tulleet olennaiseksi osaksi organisaatioiden liiketoimintaa. Ne kor-vaavat perinteisen ostettavan ja asennettavan ohjelmiston ja tarjoavat ohjelmistojen päivitettävyyttä ja nopeaa toimitus-ta. Haajan toteuttamaa järjestelmäarkkitehtuuria on hyö-dynnetty toimeksiantajan pilvipalveluissa. Sitä voidaan so-veltaa myös suurten organisaatioiden sisäisessä palvelutuo-tannossa. n


Sytyke_4_2015
To see the actual publication please follow the link above